\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
 top-margin = 2.05\cm
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Jesz -- cze Pol -- ska nie zgi -- nę -- ła, kie -- dy my ży -- je -- my, co nam ob -- ca prze -- moc wzię -- ła, sza -- blą od -- bie -- rze -- my. Marsz, marsz, Dą -- brow -- ski, z_zie -- mi włos -- kiej do Pol -- ski. Za two -- im prze -- wo -- dem złąc -- zym się z_na -- ro -- dem.
}melody = \chordmode {
 d2 a4 d2 g4 a2 a8 a:7 a4:7 d2 d2 a4 d2 g4 a2 a8 a:7 a4:7 d2  a2 a8 a:7 d2. g2 a4:7 g d4. a8:7  d2. g a2 a8 a:7 a4:7 d2 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 fis8. g16 a4 a a8. fis16 b8( a) g( fis) e8. e16 a4. g8  g4 fis r4 fis8. g16 a4 a a8. fis16 b8( a) g( fis) e8. e16 a4. cis,8 e4 d r4 \repeat volta 2 { e4 e4. g8 g( fis) fis2  g8. g16 g4 g8 b b4 a2 fis8 a d4. cis8 cis( b) b2 a8 a g4. cis,8 e4 d r4 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  %dedication = "klasika"
  title = \markup \center-column { "Polská státní hymna" }
  subtitle = "Jeszcze Polska nie zginęła"
  poet = \markup { "Mazurek Dąbrowskiego~zlidovělá, text Józef Wybicki" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Mazurka" }
  arranger = "(Doprovod: 2)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-2.1
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Przejdziem Wisłę,"
         "przejdziem Wartę,"
         "będziem Polakami."
         "Dał nam przykład"
         "Bonaparte,"
         "jak zwyciężać mamy."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
   \hspace #-37.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Jak Czarniecki"
         "do Poznania,"
         "po szwedzkim zaborze,"
         "dla ojczyzny ratowania,"
         "wrócim się przez morze."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
   \hspace #10.1
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Już tam ojciec"
         "do swej Basi"
         "mówi zapłakany:"
         "\"Słuchaj jeno,"
         "pono nasi"
         "biją w tarabany.\""
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
  }
 }

}