\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.9\cm indent = #0
 top-margin = 2.05\cm
}

verseI = \lyricmode {
 Ať mráz jde a přej -- de, ať máj kvě -- ty svál, ať máj kvě -- ty svál, ať zvad -- lo už i lé -- to, čas chvá -- tá dál, čas chvá -- tá dál. Ty při -- jdeš ke mně zpát -- ky sem k_nám pak tě mám, sem k_nám, pak tě mám a slí -- bi -- la já ti, že věr -- nost svou ti dám, že věr -- nost svou ti dám. Ach.
}

verseII = \lyricmode {
 Kéž Bůh je ti blíz -- ko, když v_dál -- ce mi dlíš, když v_dál -- ce mi dlíš, Bůh po -- tě -- chu svou dej ti, když v_zár -- mutku bdíš, když v_zár -- mutku bdíš. Budu če -- kat bu -- du dá -- l, až při jde -- š k_nám, až při -- jdeš " " k_nám a jestli snad už v_rá -- ji, tam v_ná -- ruč tvou se dám, tam v_ná -- ruč tvou se dám. Ach.
}

melody = \chordmode {
 a1:m a:m a2:m e/a a:m a:m/c e a:m a1:m a2:m g c f4 f/d g2:7 c c1 e2:7/d a:m/c b4:7 bes:7 a4. es8 d4 d:m e2:/gis e:7/d a:m/c f4:7 e:7/f a4./e a8:m/e d2:m/e e:7 a1:m a:m 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 r1 r2. e4 a\p b8 c d4 e8\< f f8\>( e\!) e c a4 a8\<( c) c\>( b\!) b gis gis16( e8. e4 e) r2 e4  a8 a b c d4 e8\< f f\>( e\!) e( c) a4 a8\<( c) c\>( b\!) b( g) g16( e8. e4 e) r2 r8 e8 e\< gis b c a4 e'8 dis\! b4 d8\> cis\! a4. a8\< c\!( b) b\> a\! e'4\fermata r8 e,8\f e\<( gis) b c a4 e'8 dis\! b b d cis\> a4.\! a8\< c4.\> b8\! b4. a8 a2. r4 e'1\fermata_\trill
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  %dedication = "klasika"
  title = \markup \center-column { "Solvejgina píseň" }
  poet = \markup { "Edvard Hagerup Grieg" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Un poco andante" }
  composer = "(Doprovod: 1)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

}