\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Lás -- ka ptá -- če je vol -- né, di -- vé a ni -- kdo je -- ho ne -- zkro -- tí, mar -- ně vo -- lá je srd -- ce chti -- vé a mar -- ně je -- mu li -- cho -- "tí. Je" -- den ho -- rouc -- ně pro -- sí, plá -- če a dru -- hý jak by ně -- mý byl, to -- ho vo -- lí si pře -- ce ptá -- če, an se mu lé -- pe za -- lí
}

verseII = \lyricmode { bil. Ten žár, ten žár, ten žár, ten žár, ten žár ci -- kán -- ské jes -- ti dí -- tě, je mu žád -- ný zá -- kon ne -- ní dán. Když zhr -- dáš mnou, já mi -- lu -- ji tě, však lás -- ky mé buď va -- ro -- ván. Když zhr -- dáš mnou, kdy tře -- ba zhr -- dáš mnou, já mi -- lu -- ji tě. Však lás -- ky mo -- jí, však mé lás -- ky buď va -- ro -- ván. Kdy zhr -- dáš mnou, kdy tře -- ba zhr -- dáš mnou já mi -- lu -- ji tě, však lás -- ky mo -- jí, však mé lás -- ky buď va -- ro -- ván.
}

verseIII = \lyricmode {
 Lá -- ska ptá -- če je vol -- né, di -- vé a žád -- ný je -- ho nez -- kro -- tí, mar -- ně vo -- lá je srd -- ce chti -- vé a mar -- ně je -- mu li -- cho -- tí. Buď va -- ro -- ván. Buď va -- ro -- ván. Ten žár ci -- kán -- ské jes -- ti dí -- tě, je mu žád -- ný zá -- kon ne -- ní dán. Když zhr -- dáš mnou, já mi -- lu -- ji tě, však lás -- ky mé buď va -- ro -- ván. Buď va -- ro -- ván. Buď va -- ro -- ván.
}

melodyI = \chordmode {
 s4 d2:m d:m d:m g:m/d g:m/d g:m/d a:7/d d:m d:m d:m d:m g:m/d g:m/d g:m/d a:7/d
}

melodyII = \chordmode {
 d d d d g/d g/d g/d a:7/d d d d d g/d g/d g/d a:7/d d d d d g/d g/d g/d a:7/d d d d d g/d g/d g/d a:7/d d d d d g/d g/d g/d a:7/d d d 
}

theFretBoardsI = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melodyI
}

theChordsI = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melodyI
}

theFretBoardsII = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melodyII
}

theChordsII = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melodyII
}

staffMelodyI = \relative c'' {
 \key f \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 \autoBeamOff \partial 4  d8^\pp cis \autoBeamOn \tuplet 3/2 { c8 c c } \autoBeamOff b bes a a16 a gis8 g   \autoBeamOn \tuplet 3/2 { f16( g f) } \autoBeamOff e( f) g8 f  e r8 d' cis  \autoBeamOn \tuplet 3/2 { c c c } \autoBeamOff b bes  a16 a r16 a g8 f   \autoBeamOn \tuplet 3/2 { e16( f e) } \autoBeamOff d( e) f8 e  d4( d'8) cis    \autoBeamOn \tuplet 3/2 { c c c } \autoBeamOff b bes  a16 a r16 a gis8 g  \autoBeamOn \tuplet 3/2 { f16( g f) } \autoBeamOff e( f) g8 f  e4 d'8 cis     \autoBeamOn \tuplet 3/2 { c c c } \autoBeamOff b bes  a16 a r16 a g8 f   \autoBeamOn \tuplet 3/2 { e16( f e) } \autoBeamOff d( e) f8 e
}


staffMelodyII = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 d4. r8 r4 fis\p a4. r8 r4 d b4. r8 r4 e,  e'4. r8 r4 a,4 d8 r16 a16 d,8 e fis8. a16 fis8 e d8. e16 fis8 g \autoBeamOn a16 a a a \autoBeamOff b8 a  g r16 b e,8 fis g8. b16 g8 fis e8.( fis16) g r16 a8  \autoBeamOn b16 b b b \autoBeamOff cis8 b a4. r8 r8 r16 a fis8 e d8. e16 fis8 g \autoBeamOn a16 a a a \autoBeamOff d8 cis  \acciaccatura cis8 g4 g8 r8 r8 r16 b g8 fis e fis16 r16 g8 a  \autoBeamOn \tuplet 3/2 { cis16 b a } \autoBeamOff g8( \slashedGrace { a16 g16 } \autoBeamOn fis8.) e16 \autoBeamOff  d4. r8 \repeat unfold 8 { r2 } r8 r16\p a'16 fis8 e d8. e16 fis8 g  \autoBeamOn a16 a a a \autoBeamOff \acciaccatura a16 { d8 } \autoBeamOn \tuplet 3/2 { cis16( d cis) } \autoBeamOff g4 g8 r8 r8 r16 b g8 fis e fis16 r16 g8 a   \autoBeamOn cis16( b) \autoBeamOff gis16 a fis'8.\f^\markup { \musicglyph #"scripts.ufermata" } \autoBeamOn \tuplet 3/2 { e32( fis e) } \autoBeamOff  d2( d8) r4.
}

staffMelodyIII = \relative c'' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 \autoBeamOff r4 d8^\pp cis \autoBeamOn \tuplet 3/2 { c8 c c } \autoBeamOff b ais a a16 a g8 fis e \autoBeamOn d16( e) \autoBeamOff fis8 e  d r8 d'8 cis \autoBeamOn \tuplet 3/2 { c8 c c } \autoBeamOff b ais a a16 a g8 fis e \autoBeamOn d16( e) \autoBeamOff fis8 e  d r8 r4 \repeat unfold 7 { r2 } r8. a'16\f <fis d'>8 <a e'>8 <d fis>8 r8 r4 s2 s2   r8. b16^\f <g e'>8 <b fis> <e g> r8 r4  s2 s2   r8. a,16\mf d,8 e fis8. a16 fis8 e d8. e16 fis8 g  \autoBeamOn a16 a a a \autoBeamOff b8 a g r16 b16 e,8 fis g8. b16 g8 fis \autoBeamOff e8.( fis16) \autoBeamOn g r16 a8 b16 b b b cis8 b a r16 a16\f <fis d'>8 <a e'>8 <d fis>8 r8 r4 s2 s2 r8. b16^\f <g e'>8 <b fis> <e g> r8 r4 r2 r2 r2 r2 \bar "|." 
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  %dedication = "klasika"
  title = \markup \center-column { "Láska ptáče je volné" }
  subtitle = "Habanera opery Carmen"
  poet = \markup { "Georges Bizet, česky Eliška Krásnohorská" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Allegreto" \note #"4" #1 = 71 }
  composer = "(Doprovod: 12)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChordsI }
   \context FretBoards { \theFretBoardsI }
   \new Staff {
    \set Staff.instrumentName = \markup \column { \italic { "Carmen " } }
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelodyI }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
  \layout {
   \context {
    % a little smaller so lyrics
    % can be closer to the staff
    \Staff
    \override VerticalAxisGroup #'minimum-Y-extent = #'(-3 . 3)
   }
  } 
 }
 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChordsII }
   \context FretBoards { \theFretBoardsII }
   \new Staff {
    \set Staff.instrumentName = \markup \column { \italic { "Carmen " } }
    \context Voice = "voiceMelodyII" { \staffMelodyII }
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelodyII" \verseII
   }
   \new Staff {
    \set Staff.instrumentName = \markup \column { \italic { "Sbor  " } }
    \context Voice = "voiceMelodyIII" { \staffMelodyIII }
   }
   \new Lyrics = "lyricsIII" {
    \lyricsto "voiceMelodyIII" \verseIII
   }
  >>
 }

}