\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 16.8\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Co bys rád, "" zla -- tý hoš -- ku? Se mnou tan -- čit chtěl bys troš -- ku? Ne -- jsem sic už mlá -- da, a -- le pů -- jdu rá -- da, když tak švar -- ný hoch při -- šel pro bá -- bin -- ku svou. \set stanza = #"2." Je -- nom svou. Dáv -- ný ten zní mi roz -- ho -- vor, sly -- ším -- -li val -- čík ten hrát, bí -- lý zřím dům tam v_klí -- nu hor, mís -- ta jež měl jsem tak rád. Mar -- šov -- ské rych -- ty ka -- men -- né, po -- hád -- ky dět -- ství bla -- že -- né, do -- mo -- va dra -- hé -- ho kou -- zlo vlíd -- né z_tó -- nů těch sly -- ším zas vát.
}

verseII = \lyricmode {
 "" "" zvol -- na, po -- ma -- louč -- ku, mu -- síš tan -- čit, ty můj vnouč -- ku. O -- pa -- tr -- ně stou -- pat, zle -- houč -- ka jen hou -- pat, a -- bys ne -- zna -- vil pří - liš bá -- bin -- ku
}

melody = \chordmode {
 d2. a:7 d d a a a a d d2 a4:7 d2. d a a a a d \set chordChanges = ##f d4 a2:7 a2.:7 \set chordChanges = ##t d2. a:7 d d d d a:7 a:7 a:7 a:7 a:7 a:7 a:7 a:7 d d d a:7 d d d:7 d:7 g g g g:m d g d/a a:7 d d 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 r2._\markup { "3" }	 r4 fis4 e  \repeat volta 2 { d2 a4 r4 d e  cis2 a4  r4 g' fis e2 dis4 e2 fis4  d2 a4  r4 fis'8 g e fis d2 a4  r4 d8 cis d e  cis2 a4  r4 g'4 fis fis e dis e e fis d4. d8 d4 }  \alternative { { d4 g fis } { d r2 } }   \repeat volta 2 { a4 fis' fis  fis2 e4 e r4 d d2 r4 d d d d cis d e2.( e) a,4 g' g g2 fis4  fis2 e4 e r2 e4 e e e d e fis2.( fis) a,4 fis' fis fis2 e4 e2 d4 d2. d4 b' b b2 a4 a2 g4 g2. d4 d d e fis g a2 d4 a2 g4 fis4. fis8 fis4 e d^\markup { \tiny "Podruhé zvolnit" } e d2.( d4) r2 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "klasika"
  title = \markup \center-column { "Bábinčin maršovský valčík" }
  subtitle = "Ukázka opery Ogaři"
  poet = \markup { "Hudba Jaroslav Křička, text Petr Křička" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Tempo di valse lento (zvolna s citem)" }
  composer = "(Doprovod: 8)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

}