\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.5\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Whis -- ky, to je mo -- je gus -- to, bez whis -- ky mám v_srd -- ci pus -- to. Kdy -- by ji můj tá -- ta pil, byl by tu žil mno -- hem dýl. Když se ve skle lesk -- ne whis -- ky, tak má bar -- man do -- brý zis -- ky. Ži -- vot se dá zkrát -- ka žít, jen když je co, jen když je co, jen když je co pít. Tu lá -- hev ba -- cu -- la -- tou, tu pest -- rou vi -- ně -- tu, tu whis -- ky tma -- vě zla -- tou měl rád už Ma -- ni -- tů. Kdo chce se zvá -- ti mu -- žem, ten whis -- ky pi -- je -- rád, a pro -- to vši -- chni mů -- žem spo -- leč -- ně za -- zpí -- vat:
}melody = \chordmode {
 \repeat unfold 6 { d1 } a1:7 a:7 e:m e:m a:7 a:7 d b:m e:7 a:7 d d d d d d:7 g g g g g:m g2:m bes:7 d1 d2 fis:7 b1:m b2:m g:m d2. b4:m e2:m a:7 d1 d d:m d:m g:m g:m g:m g:m d:m a:7 d:m d:m g:m g:m d:m g:m6 a:7 d e2:m a:7+ 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 r4 eis2 fis4  eis fis g fis e2. d4( d) r2. r4 eis2 fis4  eis fis g fis fis2. e4( e) r2.   g2 g g g g fis4 e4( e) r2.   fis2 fis fis fis fis d4 e( e2) r2   r4 eis2 fis4  eis fis g fis e2. d4( d) r2. r4 eis2 fis4  eis fis e d b2. g'4( g) r2.   g2 g g g g fis4 e( e) r4 f2  fis2 e4 d( d) r4 e2 fis2 e4 d( d) r4 e2  fis2. fis4 ~ fis( d) e2  d1( d4) r2._\markup { \teeny \bold "Fine" } \bar "|." \key f \major r4 d d e f f e d r4 e e f g f e r4 r4 e e f g g f e r4 f e d e f e2 r4 d d e f f e d r4 e e f g a bes2 r4 a a a a a a a a8 a4 g8 e4 f \key d \major d r2. r1_\markup { \teeny \bold "D.C. al Fine" }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "opereta, muzikál, film, divadlo"
  title = \markup \center-column { "Whisky, to je moje gusto" }
  subtitle = "Ukázka filmu Limonádový Joe"
  poet = \markup { "Hudba Vlastimil Hála, text Petr Kopta" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Allegro " \note #"4" #1 = 128 }
  composer = "(Doprovod: 4, 11)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }

}