\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Tou -- hle u -- li -- cí čas -- to krá -- čel jsem, vždy -- cky zů -- sta -- la mi pod no -- ha -- ma pev -- ná zem. Pryč je zem -- ská tíž, o pět pa -- ter výš vzlé -- tám, když vím, že v_ní byd -- líš ty. Me -- zi ci, kde máš byt? A mám tak spl -- ně -- né přá -- ní, když teď vím, že jsi mi dnes blíž, když dou -- fám, že zne -- na -- dá -- ní ně -- kde tu na u -- li -- ci se mi ob -- je -- víš. Li -- dé zí -- ra -- jí, mne to ne -- sple -- te, vždyť dnes ne -- chtěl bych být ni -- kde jin -- de na svě -- tě. Ať si ply -- ne čas, jen když zas a zas bu -- du stát v_u -- li -- ci, kde máš dům.
}

verseII = \lyricmode {
 "" "" chod -- ní -- ky ros -- tou še -- ří -- ky, což -- pak jin -- de v_měs -- tě sly -- šíš zpí -- vat sla -- ví -- ky? Co -- pak ně -- kdo zří ví -- ly u dve -- ří jin -- de, než v uli
}

verseIII = \lyricmode {
 \override LyricText #'font-family = #'typewriter
 I have of -- ten walked down this street be -- fore. But the pave -- ment al -- ways stayed be -- neath my feet be -- fore. All at one am I sev' -- ral sto -- ries high, know -- ing I'm on " " street where you live. Are there street where you live. And oh, the to -- wer -- ing feel -- ing just to know some -- how you are near. The o -- ver -- po -- wer -- ing feel -- ing that a -- ny se -- cond you may sud -- den -- ly ap -- pear. Peop -- le stop and stare. They don't bo -- ther me. For there's now -- here else on earth that I would ra -- ther be. Let the time go by; I won't care if I can be here on the street where you live.
}

verseIV = \lyricmode {
 \override LyricText #'font-family = #'typewriter
 "" "" li -- lac trees in the heart of town? Can you hear a lark in a -- ny oth -- er part of town? Does en -- chant -- ment pour out of ev' -- ry door? No, it's just on the
}

melody = \chordmode {
 e2:7 a1 e:7 a a a:maj c:dim7 e:7 e2:7 e:dim7 b1:m7 d:m a fis:m b:7 e:7 a e:7 \set chordChanges = ##f e:7 \set chordChanges = ##t a a cis:7 cis2:7 f:dim7 d1 b:m7 d:m d2:m fis:dim7 a1 a f:7 gis2 dis:dim7 gis1:m gis:7 cis:7 b:7 e:7 e:7 a e:7 a a a:maj c:dim7 e:7 e:7 b:m7 d:m a fis:m b:7 e:7 a a:maj 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key a \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \partial 2 a4 b  \repeat volta 2 { cis4 fis fis2( fis) e4 d cis a a2( a4) r4 a b   cis gis' gis gis  gis a gis a  fis e e2( e4) r4 b cis d cis' cis2( cis) b4 cis b a a2( a4) r4 cis b  a2 b4 a }   \alternative { { gis2 a4 gis fis1( fis4) r4 a,4 b } { gis'2 a4 b } } a1( a2) r4 a4  cis1( cis4) b \tuplet 3/2 { b4 a gis }   b2 fis( fis) gis4 a  b1( b4) a4 \tuplet 3/2 { a4 gis fis }  a1( a4) r2 a4 a1( a4) gis \tuplet 3/2 { gis fis eis }  gis2 dis2( dis4) dis4 eis fis  gis gis gis gis  gis dis e fis gis1( gis4) r4 a,4 b cis fis fis2( fis4) r4 e d cis a a2( a4) r4 a b cis gis' gis gis gis a gis a fis e e2( e4) r4 b cis d cis' cis2( cis4) r4 d \fermata cis4 b a a2( a4) r4 cis b a2 b4 a gis2 a4 b a1( a4) r2.
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "opereta, muzikál, film, divadlo"
  title = \markup { \with-color #(x11-color "pink") \center-column { "V ulici, kde žiješ" } }
  subtitle = "Ukázka muzikálu My fair lady"
  poet = \markup { "Hudba Frederick Loewe, text Alan Jay Lerner" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Allegro moderato" }
  arranger = "(Doprovod: 11)"
  composer = "Česky Ota Ornest"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
   \new Lyrics = "lyricsIII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseIII
   }
   \new Lyrics = "lyricsIV" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseIV
   }
  >>
 }

}