\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Sla -- vní mu -- dr -- ci, " " vzá -- cní che -- mi -- ci, " " " " slo -- vut -- ní mis -- tři, pá -- ni, ma -- gis -- tři, " " " " as -- tro -- lo -- go -- vé, ge -- o -- met -- ři, ag -- ro -- no -- mo -- vé, psy -- chi -- at -- ři, pá -- ni do -- cen -- ti ge -- o -- lo -- gi -- e, psy -- cho -- lo -- gi -- e, the -- o -- lo -- gi -- e, ne -- mo -- cí zhou -- bných, ne -- mo -- cí zje -- vných, ne -- mo -- cí la -- tent -- ních, vy -- ná -- lez -- co -- vé vě -- cí pa -- ten -- tních, mag -- ni -- fi -- cen -- ce, zkrát -- ka in -- te -- li -- gen -- ce: \set stanza = #"1." Ta -- dy je te -- sař, klem -- píř, zed -- ník a ten, co o -- te -- sá -- vá ka -- me -- ny je ka -- me -- ník a ta -- dy služ -- ka, o -- ráč, kam -- nář, ten když se u -- me -- je, je k_ne -- po -- zná -- ní ko -- mi -- ník. Ten dláž -- dí u -- li -- ce, ten ko -- ve pod -- ko -- vy, ta kr -- mí sle -- pi -- ce, ta pe -- če cu -- kro -- ví. Ten u -- mí to a ten zas to -- hle a vši -- chni do -- hro -- ma -- dy u -- dě -- la -- jí moc. " " " " " " \repeat unfold 20 { \skip 4 } " " A tu je to -- hle a vši -- chni do -- hro -- ma -- dy u -- dě -- lá -- me moc. La la la \repeat unfold 43 { \skip 4 } " " My vši -- chni to -- hle, tak vši -- chni do -- hro -- ma -- dy bu -- de -- me mít dost. To -- vár -- ny na ků -- že, pe -- ní -- ze na bo -- ty a do vla -- sů rů -- že a no -- vé kal -- ho -- ty a o -- lej na stro -- je a stro -- je na prá -- ci a prá -- ci bez bo -- je, po prá -- ci le -- gra -- ci a slun -- ce dost a dost pro sta -- ré, pro dě -- ti a dě -- ti pro ra -- dost a ra -- dost pro dě -- ti. A bu -- dem spo -- leč -- ně svět a mír mi -- lo -- vat a bu -- dem spo -- leč -- ně pro ten svět pra -- co -- vat. Když vši -- chni vše -- chněm vše -- chno dá -- me, tak bu -- dem vši -- chni vše -- chno mít do -- hro -- ma -- dy.
}

verseII = \lyricmode {
 \repeat unfold 104 { \skip 4 } plat -- néř, ko -- čí, ha -- víř: "\"Já" sfá -- rám do -- lů do do -- lů a do -- lu -- ju ru -- "du.\"" a ta -- dy ry -- bář, kejk -- líř, du -- dák: "\"Já" vám rád kaž -- dou pís -- nič -- ku na du -- dy za -- du -- "du.\"" "\"Já" lou -- hu -- ju ků -- "že.\"" "\"Já" z_nich ši -- ju bo -- "ty.\"" "\"Já" pěs -- tu -- ju rů -- "že.\"" "\"Já" lá -- tám kal -- ho -- "ty.\"" Ten u -- mí to a ta zas
}

verseIII = \lyricmode {
 \repeat unfold 104 { \skip 4 } bu -- dem na tom lé -- pe, když dá -- te ra -- dy nám a my vám dá -- me své ra -- dy, když vši -- chni vše -- chno vše -- chněm dá -- me, tak bu -- dou vši -- chni li -- di vše -- chno mít do -- hro -- ma -- dy. I šir -- ší u -- li -- ce a tvr -- dší pod -- ko -- vy, ku -- řa -- ta, sle -- pi -- ce, pe -- či -- vo, cu -- kro -- ví. Když ten dá to a ta zas
}

melody = \chordmode {
 s2. s4 e4:7 a s1 b4:m7 e:7 s1 c2. e4 cis:m b2 e b2. b2 b8 d8:7  fis2.:m fis2:m d:maj b1:7 e2:7 a d a:7 d a:7 d a:7 d1 d2 d:dim7 a1:7 e2:m b:7 e1:m e2:m a:7 d1 g2 a:7 fis:m b:m e:m fis:7 b:m e:7 d a:7 d1 a:7 d g2 a:7 d b:7 e:m a:7 d a:7 d1 a:7 d g2 a:7 d b:7 e:m a:7 d1  bes2 c:7 f d:7 g:m bes:7 a a:7 d b:m e:m a:7 d1 a:7 d a:7 d2 fis:m b:m cis:7 fis1:m b2:m cis:7 a:m b e:m a:m e1:m g a a e2:m a:7 d b:m g a:7 b:m e:7 d a:7 b b:7 e:m a:7 d g4 d4 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key a \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 \override NoteHead #'color = #(x11-color 'green)

 e8^\markup { \translate #'(0.2 . 0.2) \tiny \italic \with-color #green "Perlando" } e \tuplet 3/2 { e8 e e }

 \override NoteHead #'color = #(x11-color 'black)

 <e e'>4

 \override NoteHead #'color = #(x11-color 'green)
 
 \tuplet 5/4 { e16 e e e e }

 \override NoteHead #'color = #(x11-color 'black)

 <e gis b d>4 <e a cis>4

 \override NoteHead #'color = #(x11-color 'green)

 \time 6/4 \tuplet 3/2 { e8 e e } e8 e e e \tuplet 3/2 { e8 e e }

 \override NoteHead #'color = #(x11-color 'black)

 <fis b d>4  <e gis b d>4

 \override NoteHead #'color = #(x11-color 'green)

 \time 4/4 \tuplet 5/4 { e16 e e e e } e16 e e e  \tuplet 5/4 { e16 e e e e } e16 e e e

 \override NoteHead #'color = #(x11-color 'black)
 
 \time 3/4 r8 e4 e8 \tuplet 3/2 { g8 e c }  \time 2/4  \tuplet 5/4 { b16 b b b b }   \tuplet 5/4 { e16 e e e e }   \time 4/4 fis16 fis fis( e) fis gis8.( gis2)  \time 3/4  r8 \tuplet 3/2 { b,16 b b } b fis \tuplet 3/2 { b16 b b }  dis16 b  \tuplet 3/2 { dis16 dis dis }  gis8 fis fis4. r8  r8 cis16 cis cis8 dis16 eis fis8 gis  \time 4/4 a8 fis fis4 a b  cis8 fis, fis4 r4 a8. cis,16  e8 d cis b a4 r4 \bar "||" \key d \major r1^\markup { \italic \teeny "Moderato" } r2 r8 a8 b cis  \repeat volta 3 { d4 a e' a, fis' d r8 a8 b cis  d d d d d d cis b  cis d e4 r8 a,8 cis d  e4 b fis' b, g'4 e r8 b8 cis d  e e e e e e d cis d e fis4 r8 fis g a  b b b4 r8 e,8 fis g  a a a4 r8 d, e fis g g g4 r8 cis,8 d e fis fis fis4 r8 d8 cis b  d4 a e' a, }  \alternative { { fis'4 d r8 e8 fis g  a a b b a g fis e d4 r4 r8 <d fis>8 <e g>8 <fis a>8  <g b>8 <b d>8 <b d>4 <a cis>4. <g b>8 <fis a>8 <e g> <d fis> <e g> <fis a>4 <g b>8 <fis a>  g8 fis e d cis a b cis d4 r4 r8 a8 b cis }  { fis4 d r8 e8 fis g a a b b a g fis e d4 r4 r8 fis8 g a b d d4 cis4. b8   a g fis g a4 b8 a  g fis e fis g b a g  fis4 d' a2  d8 f f4 e4. d8   c bes a bes c4 d8 c  bes8 a g f e d c bes a4 r4 r8 a8 b cis } { fis4 d r8 fis8 g a b d cis b a g fis e  d4 r4 r8 e8 fis g a a4 a8 r8 g fis e  \tuplet 3/2 { fis4 d d } r8 e fis g a b4 a8 r8 g fis e  fis4 d8 d r8 fis8 gis a  b4 b8 b r8 b a gis  a fis4 fis8 r8 fis gis a  b4 b8 b r8 b a gis \tuplet 3/2 { a4 fis fis } r8 fis8 e fis  g4 e8 e r8 fis e fis   \tuplet 3/2 { g4 e e } r8 fis g a  b4 g g8 g a b  cis4 a a^\markup { \italic \teeny "ritardando" } r4 \bar "||" r2 r8^\markup { \italic \teeny "Andante" } a8\f b cis <b d>8 <b d>8 <b d>4 r8 <b d>8 <a cis> <g b>  <fis a> <fis a> <fis a>4 r8 <d fis>8 <e g> <fis a>  <g b>8 <g b>8 <g b>4 r8 <g b>8 <fis a> <e g>  <d fis> <d fis> <d fis>4 r8 d cis b  d4 a e' a,  a' fis r8 fis8 g a b b b b a a b cis d2. r4 } }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "opereta, muzikál, film, divadlo"
  title = \markup \center-column { "Ten umí to a ta zas tohle" }
  subtitle = "Ukázka filmu Císařův pekař a pekařův císař"
  poet = \markup { "Hudba Zdeněk Petr, text Jan Werich" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Rubato" }
  composer = "(Doprovod: 4, 11)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
   \new Lyrics = "lyricsIII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseIII
   }
  >>
 }

}