\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Jed -- na věc v_lás -- ce se mi nik -- dy ne -- lí -- bí, že když můj mi -- lý mne po -- lí -- bí, že se ne -- za -- sta -- ví ho -- di -- ny. A snad mi mno -- há ji -- ná dív -- ka za -- zlí -- vá, že jsem na něj to -- lik žár -- li -- vá, on je pro mne v_svě -- tě je -- di -- ný. \set stanza = #"R:" Tak ja -- ko slu -- neč -- ni -- ce kaž -- dým dnem o -- tá -- čí se za slun -- cem, tak já stá -- le hla -- vu svou o -- bra -- cím jen za te -- bou. A ja -- ko ka -- ra -- va -- ny pou -- ští jdou, jdou za ti -- chou o -- a -- zou, v_kte -- ré klid svůj na -- lez -- nou, jdu já stá -- le za te -- bou. Bez le -- dov -- ců Již -- ní pól, Flo -- ren -- ci -- e bez ne -- be, bez Ve -- su -- vu Ne -- a -- pol, to bych by -- la bez te -- be. A ja -- ko slu -- neč -- ni -- ce kaž -- dým dnem o -- tá -- čí se za slun -- cem, tak já stá -- le hla -- vu svou o -- bra -- cím jen za te -- bou.
}melody = \chordmode {
 e4.:7  a1 e:7 g:7 b:m f:7 e:7 a2 bes:dim7 b:m7 e:7 a1 e:7 g:7 b:m e:m e:7 a a:7 e2:m g g:m a:7 d1 cis2:7 f:dim7 a:7 dis:dim7 a1:7  d2 dis:dim7 e:m a:7 e:m7 g g:m a:7 d1  cis2:7 f:dim7 a:7 dis:dim7 a1:7 d2 a:m d:6 b:7 e1:m  g:m d e:7 e:m a:7  d4 a:m b8:7 bes4:7 a8:7 a1:7 e2:m g g:m a:7 d1  cis2:7 f:dim7 a:7 dis:dim7 a1:7  e2:m a:7 d1 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key a \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \partial 4. e8 fis8. gis16   a4 a a8. a16 a8. a16 gis8 e'4 e,8( e2) g4 g g8. g16 g8. g16  fis8 b4 b,8( b2) f'4 f g4. f8  e4 e fis8 e4 cis8( cis1)  r2 r8 e8 fis8. gis16   a4 a a8. a16 a8. a16 gis8 e'4 e,8( e2) g4 g g8. g16 g8. g16  fis8 b4 b,8( b2)  b4 b d4. b8 e4 e fis8 e4 a8( a1 a2) r8 d,8 e8. fis16 \key d \major g8. a16 fis8. g16 e8 e4 e8( e2.) fis8. cis16    e4. b8 d4. a8 cis2. b8. cis16  a4 a a8 a4 a8( a2) b8. cis16 d8. e16 fis8 a a4( a2)  r2 r8 d,8 e8. fis16  g8. a16 fis8. g16 e8 e4 e8( e2.)  fis8. cis16  e4. b8 d4. a8 cis2. b8. cis16 a4 a a8 a4 a8( a2) b8. cis16 d8. e16  fis8 a4( a8) a2( a2) r8 a4 b8  a4 g fis8 e4 g8( g2.) fis8. g16  fis4 e d8 fis4 e8( e2.) d8. e16 d4 cis b8 d4 cis8( cis2.) a8. b16  d4 e fis8 gis4 a8( a2) r8 d,8 e8. fis16 g8. a16 fis8. g16 e8 e4 e8( e2.) fis8. cis16 e4. b8 d4. a8  cis2. b8. cis16 a4 a a8 a4 a8( a2) b4 cis d e b8 cis4 d8( d2.) r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "opereta, muzikál, film, divadlo"
  title = \markup \center-column { "Slunečnice" }
  subtitle = "Ukázka filmu Hotel Modrá hvězda"
  poet = \markup { "Hudba Sláva Emanuel Nováček, text Josef Gruss" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  arranger = "(Doprovod: 11)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }

 \markup {
  \vspace #3
  \fill-line { %\teeny {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-6
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Jen ten můj milý,"
         "ten je ze všech nejlepší,"
         "něžný, veselý a nejhezčí,"
         "my se jen své lásky najíme."
        }
    }
   }
   \hspace #-1
   \column {
    \line {
     \column {
      "A šla bych za ním"
      "třeba rovnou do pekla,"
      "v žáru lásky bych se upekla,"
      "snad se oba láskou zblázníme." \bold "R"
     }
    }
   }
  } %} %teeny
 }

}