\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Hel -- lo, Dol -- ly. Kam be -- žíš, Dol -- ly? Sám sa bo -- jím a ty stá -- le u -- te -- káš. Ne -- zmeš -- káš vlak, Dol -- ly. Kam sa tak va -- liš? Os -- taň je -- den, len je -- den deň, ča -- su máš až, až. Tak kam be -- žíš, Dol -- ly? Kam le -- tíš, Dol -- ly? Ak mi zmi -- zneš, tak sa za -- sa bu -- dem sám báť. Viem, že raz, Dol -- ly, pri -- pnem ťa na re -- ťaz, Dol -- ly, a ce -- lý deň bu -- deš pri mne stáť. Hel a po ce -- lý deň bu -- deš, a po ce -- lý deň bu -- deš, po ce -- lý deň bu -- deš pri mne stáť.
}melody = \chordmode {
 s4 c1 c a:m a:m c dis:dim7 d:m7 g4:7 fis:7 g:7 gis:7 d1:m d:m bes d:m d:m7 g:7 c2 dis:dim7 g1:7 c c a:m a:m g:m c:7 f e:7 a:m e:m a:m e:m d:7 d2:m7 g:7 c dis:dim7 d:m7 g:7 d1:7 d2:m7 g:7 d1:7 d2:m7 g:7 d1:7 d2:m7 g:7 c1 c4 g:5+ c2:6 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \partial 4  e4  \repeat volta 2 { g1  e4 c e g  a1 e4 c e g  b c b c  b c d c  g1  r4 fis4 g gis  a1  f4 d f a  bes1  f4 d f a  e' d e d  e d b g r4 a2 b4   g e f fis g1  e4 c e g a1 e4 c e g  d' c d c d c d c a1  b1 r4 c2 a4  g2 e4 g c8 c c4 c a  g2 e4 g }  \alternative { { e'4 e e e e c e e c1( c4) r2 e,4 } { e'4 e e e } }  e c8 e( e4) r4  e e e e e c8 e( e4) r4 e e e e e c e e c1( c4) r4 r2
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "opereta, muzikál, film, divadlo"
  title = \markup \center-column { "Hello, Dolly" }
  subtitle = "Foxtrot muzikálu Hello, Dolly"
  poet = \markup { "Hudba Jerry Herman, text Milan Lasica" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 4, 11)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }

}