\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 %  #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 %  printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 %  ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 I don't know how to love him. What to do, how to move him? I've been changed yes real -- ly changed in these past few days when I've seen my -- self I seem like some -- one else. I don't know how to take this. I don't see why he moves me. He's a man, he's just a man. And I've had so ma -- ny men be -- fore in ver -- y ma -- ny ways. He's just one more. Should I bring him down? Should I scream and shout? Should I speak of love let my fee -- lings out? I ne -- ver thought I'd come to this. What's it all a -- bout? Don't you think it's rath -- er fun -- ny. I should be in this po -- si -- tion? " " I'm the one who's al -- ways been. So, calm. So cool, no lov -- er's fool. " " Runn -- ing ev -- 'ry show. He scares me so. so. I want him so. I love him so.
}

verseII = \lyricmode {
 \repeat unfold 110 { \skip 1 } Yet " " if he said, he loved me. I'd be lost. " " I'd be frigh -- tened I could -- n't cope, just could -- n't cope. I'd turn my head. I'd back a -- way. I would -- n't want to know. He scares me
}

melody = \chordmode {
 d2 g8 d4.  g2 d2  g2 g4:6 g4 d2/a a d/fis a d a fis:m7 b:m fis:m7 b:m g4 d/fis e:m d a2.:sus9 a4 d2 g8 d4. g2 d g g4:6 g d2/a a d/fis a d/fis a fis:m7 b:m fis:m7 b:m g4 d/fis e:m d a2:sus9 a8 g d/fis e:m d1 g fis:7 b2:m b:m/a g1 d2/a c g d g d/fis e1:m a2:sus9 a d g8 d4. g2 d g g4:6 g d2/a a d/fis a d a fis:m7 b:m7 fis:m7 b:m7 g4 d/fis e:m d a2:sus9 a8 g d/fis e:m d1 \set chordChanges = ##f d2 \set chordChanges = ##t g4 d8/fis e:m d2 g4 d8/fis e:m d1
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 fis2 g8 fis e d b'2 a r4 g8 fis e4 fis8 g  fis2 e4 cis8 b  a4 r4 r8 fis'8 fis e a,2( a8) r8 fis'8 g  a4. a8 d,4( d16.) e32 d8 a'4. a8 d,4. d8  g4 fis e d e2. r4  fis2 g8 fis e d b'2 a  r4 g8 fis e4 fis8 g  fis2 e4 cis8 b a2 r8 fis'8 fis e a,2( a8) r8 fis'8 g a4. a8 d,16 d8.( d4) a'4. a8 d,4. d8 g4 fis e d  e2 r8 d8 d d d2. r4  \repeat volta 2 { r4 d8 d b d4 e8( e4) e8 e cis e4 fis8( fis4) fis8 fis d fis4 g8( g4) g8 g fis g4 a8( a) a a a c c4. b4 g8 a( a2) g4 fis e4. d8  e1( e2 e8) r8 r4 fis4. fis8 g fis e d b'2 a  r4 g8 fis e e fis g  fis2 e8 cis cis8. b16   a2 r8 fis'8 fis e  a,2( a8) r4 fis'8  a4. a8 d,2  r8 a'8 b a  d,4. d8 g4 fis e d  e2 r8 d8 d d }  \alternative { { d2.( d8) r8 } { d2 r8 fis8 e d } } d2 r8 d8 d d  d2. r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "opereta, muzikál, film, divadlo"
  title = \markup \center-column { "I don't know how to love him" }
  subtitle = "Ukázka muzikálu Jesus Christ superstar"
  poet = \markup { "Hudba Andrew Lloyd Webber, text Tim Rice" }
  arranger = "Česky Michal Prostějovský"
  meter = \markup { \tiny \italic "Volně, něžně, výrazně" }
  composer = "(Doprovod: 10)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   %\context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-5
   \column {
    \line { \bold ""
        \column {
         \bold \large { "Co je na tom tak zlého?" }
         \large { "Marie Magdalena" }
         \vspace #0.5
         "Mít rád bližního svého,"
         "co na tom je tak zlého?"
         "Avšak já"
         "jsem v rozpacích."
         "Tělem svým jej hřát"
         "nebo mám mu tvář"
         "jen vzácnou mastí třít?"
         \vspace #0.5
         "Hřích (jak) stín"
         "mě doprovázel"
         "bez citů, bez extáze."
         "Je ten tam."
         "Dnes vyčítám"
         "si ty spousty mužů"
         "z dávných dnů."
         "Zda soudí mě, se ptám?"
         "Na to se ptám."
         \vspace #0.5     
         "Nevím, jak s ním hnout,"
         "průchod citům dám."
         "(Vždyť) je to muž,"
         "ne Bůh."
         "Jako led chci tát."
         "Na věky věkův být"
         "pouze s ním."
         "Proč se touhy vzdát?"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #-1
   \column {
    \line { \bold ""
        \column {
         \bold \large { " " }
         \large { " " }
         \vspace #0.5
         "Znám dost mužů,"
         "jejich vášní."
         "V čem je však"
         "tenhle zvláštní?"
         "Příčinou je vlastně on,"
         "že už nejsem hříšnou,"
         "tedy tou, co dřív,"
         "a k pláči mívám sklon,"
         "mám k pláči sklon."
         \vspace #0.5
         "Na věky věkův být"
         "pouze s ním."
         "Proč se touhy vzdát!"
         \vspace #0.5
         "Vím (však),"
         "kdyby znenadání"
         "zapomněl,"
         "co mu brání,"
         "a na mne sáh,"
         "mě uchopil,"
         "pak zřel by tvář"
         "mou v rozpacích."
         "Jen pouhý sen"
         "by zbyl."
         "Jen sen by zbyl."
         "Jen sen by zbyl."
        }
    }
   }
  }
 }


}