\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Blon -- dýn -- ky slad -- ké jsou vždy můj svět, když jsem jim blíz -- ko, již ho -- řím hned. Mně tep -- ny bu -- ší, sám ne -- vím čím a hned se stá -- vám di -- vo -- kým. Když je -- jich o -- či jsou mod -- ra -- vé a je -- jich bar -- vy tak lá -- ka -- vé, pak po dob -- rém to pra -- nic ne -- věš -- tí, že jed -- nou ďá -- bel způ -- so -- bí tu ne -- štěs -- tí.
}melody = \chordmode {
 c4. c1 c c d:m d:m d:m d2.:m b4 c1 c c c d:7 d:7 c f2 g:7 c
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 \partial 4.  e8 \fermata c \fermata e \fermata \bar "||" a4 g( g8) g a e  g2( g8) e c e  a4 g( g8) a b c  d2( d8) c b c  b4 a( a8) f g a  a,2( a8) d e f  e4 d a'4 b  e,2( e8) e c e  a4 g( g8) g a e  g2( g8) g e g  d'4 c( c8) c d e  fis,2 r8 a b c  b4 a  d4 c  e8 c e,4( e8) e f g  a8. f16 a8 c b8. g16 b8 d c4 r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "opereta, muzikál, film, divadlo"
  title = \markup \center-column { "Blondýnky sladké" }
  subtitle = "Ukázka operety Polská krev"
  poet = \markup { "Hudba Oskar Nedbal, text Zdeněk Knittl" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Meno mosso" }
  composer = "(Doprovod: 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }

}