\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Nej -- lep -- ší zem je A -- me -- ri -- ka. Do -- la -- ry všem dá A -- me -- ri -- ka. Pro vše -- chny dost má A -- me -- ri -- ka, pří -- le -- ži -- tost je tu ve -- li -- ká. Zdá se mi o měs -- tě San Ju -- an. Ve snu i va -- ga -- bund je pán. Sto kvě -- tů vi -- dět je tam kvést. Sto flin -- ků pod no -- hy se plést.
}

verseII = \lyricmode {
 \override StanzaNumber #'font-name = #"DejaVu"
 \set stanza = #"1."
 \override LyricText #'font-family = #'typewriter
 I like to be in A -- me -- ri -- ca. O. K. by me in A -- me -- ri -- ca. Ev -- ry -- thing free in A -- me -- ri -- ca. For a small fee in A -- me -- ri -- ca. I like the ci -- ty of San Ju -- an. I know a boat you can get on. Hun -- dreds of flow -- ers in full bloom. Hun -- dreds of peop -- le in each room.
}

melody = \chordmode {
 s2. s2. c2. f c g es bes as c c c c c c c c g:7 g:7 g:7 g:7 d:m g:7 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}


staffMelodyA = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 6/8
 \repeat volta 2 {
  c8 <g' c>8 <g c>8 e8 <g c> <g c>
  c, <g' c> e <g c> c, <g' c>
 }
}


staffMelody = \relative c'' {
 \repeat volta 2 {
  g8 g g c c c a4 f c g'8 g g c c c d4 b g bes8 bes bes es es es d4 b f  es8 es es as as as g4 e'8 r8 c,4 ~ c2. ~ c2. s2. s2._\markup { \teeny \bold "Fine" } \bar "|."
  e8 a g e a g e4 e8 c4.  e8 a g c a g  b4 b8( a4. a2.)  a8 d c a d c  a4 a8( f4.) a,8 d c f d c  b4 b8( g4.) s2.
 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "opereta, muzikál, film, divadlo"
  title = \markup \center-column { "Amerika" }
  subtitle = "Ukázka muzikálu West side story"
  instrument = "America"
  poet = \markup { "Hudba Leonard Bernstein" }
  composer = "Text Stephen Sondheim"
  meter = "Česky Petr Kopta"
  piece = \markup { \tiny \italic "Tempo di huapango, allegro" }
  arranger = "(Doprovod: 1. a 2. takt)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelodyA" { \staffMelodyA }
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 } \markup {
  \vspace #5
  \fill-line {
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Nejlepší vůz je amerika,"
         "nejlepší vkus má Amerika."
         "Amerika je zem veliká,"
         "Amerika je Amerika."
         \vspace #0.5
         "Packarda mít v městě San Juan."
         "Nebyl by špatnej, ten tvůj plán."
         "Svez by se bratranec i strýc."
         "Už jich máš určitě zas víc."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.7
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Bohatej stát je Amerika,"
         "tam odevšad chudej utíká."
         "Někdo nerad na ni přivyká,"
         "Amerika je Amerika."
         \vspace #0.5
         "Až jednou zas budu v San Juan."
         "Svede tě kdejakej donchuán."
         "Navštívím kdekoho jen znám."
         "A oni ujedou sem k nám."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.7
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Nadevšecko je Amerika."
         "I to děcko, které od mlíka"
         "si odvyká, ze sna vzlyká:"
         "Amerika je Amerika."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column { \italic {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Automobile in America."
         "Chromium steel in America."
         "Wirespoke wheel in America."
         "Very big deal in America."
         \vspace #0.5
         "I'll drive a Buick through San Juan."
         "If there's a road you can drive on."
         "I'll give my cousins a free ride."
         "How you get all of them inside?"
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.7
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Immigrants goes to America,"
         "many hellos in America."
         "Nobody knows in America."
         "Puerto Rico's in America."
         \vspace #0.5
         "When I will go back to San Juan."
         "When you will shut up and get gone."
         "Everyone there will give big cheer."
         "Everyone there will have moved here."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.7
    \line { \bold "4."
        \column {
         "I like the shores of America."
         "Comfort is yours in America."
         "Knobs on doors in America."
         "Wall-to-wall floors in America."
        }
    }
   } } %italic
   \hspace #0.1
  }
 }
}