\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Plu -- li jsme spo -- lu v_loď -- ce ma -- lé, tam kde te -- če ře -- ka Nil, plu -- li jsme spo -- lu v_loď -- ce ma -- lé, tam kde te -- če ře -- ka Nil, za ná -- mi se lí -- ně plou -- žil sta -- rý pří -- tel kro -- ko -- dýl. \set stanza = #"R:" Na -- shle -- da -- nou kro -- ko -- dý -- le, ou, na -- shle -- da -- nou, kaj -- ma -- ne, na -- shle -- da -- nou, mis -- ter Pres -- ley, oh, ať se vám nic ne -- sta -- ne, žád -- ná lás -- ka ne -- ní věč -- ná, kaž -- dá jed -- nou pře -- sta -- ne. \set stanza = #"2." Když po tra -- fu vi -- dím Du -- va -- du -- va -- du, dup dup dei dap, dup dup dei dap, dup dup dei dap, dup dup dei dap, dup dup dei dap dup dei dap. \set stanza = #"3." By -- la to má prv -- ní
}

verseII = \lyricmode {
 Šu -- va dei dup dá, šu -- va dei dup dá, šu -- va dei dup dá, šu -- va dei dup dá, šu -- va dei dup dá, šu -- va dei dup dá. Ba du -- va du -- va du -- va dů, ba du -- va du -- va du -- va dů, ba du -- va du -- va du -- va dů, ba du -- va du -- va du -- va dů, ba du -- va du -- va du -- va dů, ba du -- va du -- va du -- va dů. Du -- va -- du -- va -- du, dup dup dei dap, dup dup dei dap, dup dup dei dap, dup dup dei dap, dup dup dei dap dup dei dap.
}

verseIII = \lyricmode {
 Vo -- da stou -- pá, za -- se kle -- sá, vo -- da stou -- pá, za -- se kle -- sá, vl -- na vá -- lí, vl -- na hou -- pá, vo -- da stou -- pá, za -- se kle -- sá, vl -- na vá -- lí, vl -- na hou -- pá, při -- jde po -- to -- pa. Na -- shle -- da -- nou, kro -- ko -- dý -- le, na -- shle -- da -- nou, mis -- ter Pres -- ley, na -- shle -- da -- nou, kro -- ko -- dý -- le, na -- shle -- da -- nou, mis -- ter Pres -- ley, na -- shle -- da -- nou, kro -- ko -- dý -- le, běž -- te se vy -- cpat. cpat. Vo -- da stou -- pá, za -- se kle -- sá, vo -- da stou -- pá, za -- se kle -- sá, vl -- na vá -- lí, vl -- na hou -- pá, vo -- da stou -- pá, za -- se kle -- sá, vl -- na vá -- lí, vl -- na hou -- pá, při -- jde po -- to -- pa.
}melody = \chordmode {
 d1 a a a a d d a a e:7 e:7 a a a a a a d d a a e:7 e:7 a a \set chordChanges = ##f a \set chordChanges = ##t a:7 a:7 a:7 a:7 d:7 d:7 a:7 a:7 e:7 e:7 a:7 a:7 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key a \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \tuplet 3/2 { r4 a8 } \tuplet 3/2 { a4 a8 } \tuplet 3/2 { a4 e8 } \tuplet 3/2 { fis4 cis8 }  \repeat volta 2 { \tuplet 3/2 { e4 e8( } e4) r2    r4 \tuplet 3/2 { a4 a8 } \tuplet 3/2 { a4 e8 } \tuplet 3/2 { fis4 cis8 }  e4 r2.     \tuplet 3/2 { r4 c'8 } \tuplet 3/2 { c4 b8 } \tuplet 3/2 { c4 b8 } \tuplet 3/2 { a4 fis8 }   \tuplet 3/2 { a4 a8( } a4) r2    r4 \tuplet 3/2 { a4 a8 } \tuplet 3/2 { a4 e8 } \tuplet 3/2 { a4 cis,8 }    e4 r2.    r4 \tuplet 3/2 { a4 a8 } \tuplet 3/2 { a4 e8 } \tuplet 3/2 { fis4 cis8 }  \tuplet 3/2 { e4 e8( } e4) r2    r4 \tuplet 3/2 { fis4 a8 }  \tuplet 3/2 { a4 e8 } \tuplet 3/2 { fis4 a8 }  a4 r2.    r4 \tuplet 3/2 { a4 a8 }  \tuplet 3/2 { a4 e8 } \tuplet 3/2 { fis4 cis8 }  \tuplet 3/2 { e4 e8 } r2.   \tuplet 3/2 { r4 a8 } \tuplet 3/2 { a4 a8 } \tuplet 3/2 { a4 e8 } \tuplet 3/2 { fis4 cis8 }   e2 r2  r4 \tuplet 3/2 { c'4 b8 } \tuplet 3/2 { c4 b8 } \tuplet 3/2 { a4 fis8 }   \tuplet 3/2 { a4 a8 } r2.   \tuplet 3/2 { r4 a8 } \tuplet 3/2 { a4 a8 } \tuplet 3/2 { a4 e8 } \tuplet 3/2 { fis4 cis8 }    e2 r2  r4 \tuplet 3/2 { a4 a8 } \tuplet 3/2 { a4 e8 } \tuplet 3/2 { fis4 cis8 }   \tuplet 3/2 { e8 e4( } e4) r2  r4 \tuplet 3/2 { fis4 a8 } \tuplet 3/2 { a4 e8 } \tuplet 3/2 { fis4 a8 }  a1   }   \alternative { {  r4 \tuplet 3/2 { a4 a8 } \tuplet 3/2 { a4 e8 } \tuplet 3/2 { fis4 cis8 } } { r4 \tuplet 3/2 { e4 e8 } \tuplet 3/2 { fis4 fis8 } e4   } }       r8 cis'8 r4 cis4 r4  cis4. cis8 r2  r8 cis8 r4 cis4 r4  cis4. cis8 r2   r8 c8 r4 c4 r4  c4. c8 r2  r8 cis8 r4 cis4 r4  cis4. cis8 r2  r8 d8 r4 d4 r4   d4. d8 r2   r8 cis8 r4 cis4. cis8   r4 \tuplet 3/2 { a4 a8 } \tuplet 3/2 { a4 e8 } \tuplet 3/2 { fis4 cis8 } 
}

staffMelodyA = \relative c' {
 \key a \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 r1 \repeat volta 2 { r8 e fis4 d' cis8 a( a2) r2 r8 e fis4 d' cis8 a( a2) r2  r8 e8 fis4 d' c8 a( a2) r2  r8 e fis4 d' cis8 a( a2) r2  r8 d,8 e4 b'4 gis8 e( e2) r2  r8 e fis4 d' cis8 a( a2) r2  \tuplet 3/2 { r4 a8 } \tuplet 3/2 { fis4 e8 } \tuplet 3/2 { a4 a8 } \tuplet 3/2 { fis4 e8 }   a4 r2.  \tuplet 3/2 { r4 a8 } \tuplet 3/2 { fis4 e8 } \tuplet 3/2 { a4 a8 }  \tuplet 3/2 { fis4 e8 }  a2 r2   \tuplet 3/2 { r4 d8 } \tuplet 3/2 { b4 a8 } \tuplet 3/2 { d4 d8 } \tuplet 3/2 { b4 a8 }     d2 r2 \tuplet 3/2 { r4 a8 } \tuplet 3/2 { fis4 e8 } \tuplet 3/2 { a4 a8 }  \tuplet 3/2 { fis4 e8 }  a2 r2   \tuplet 3/2 { r4 b8 } \tuplet 3/2 { gis4 e8 } \tuplet 3/2 { b'4 b8 } \tuplet 3/2 { gis4 e8 }  b'2 r2  \tuplet 3/2 { r4 a8 } \tuplet 3/2 { fis4 e8 } \tuplet 3/2 { a4 a8 } \tuplet 3/2 { fis4 e8 } }        \alternative { { a2 r2 } { r4 \tuplet 3/2 { e4 e8 } \tuplet 3/2 { fis4 fis8 } e4 } } r8 g8 r4 g4 r4   gis4. gis8 r2  r8 gis8 r4 gis4 r4  gis4. gis8 r2   r8 fis8 r4 fis4 r4   fis4. fis8 r2  r8 g8 r4 g4 r4  g4. g8 r2  r8 gis8 r4 gis4 r4  gis4. gis8 r2     r8 g8 r4 g4. g8  r1
}

staffMelodyB = \relative c {
 \key a \major
 \clef "bass"
 \time 4/4
 r1 \repeat volta 2 { a4 cis e fis   a fis e cis  a4 cis e fis   a fis e cis d b a a d b a b  a4 cis e fis   a fis e cis   e d b d  e d b d  cis c b bes8 a( a2) r2        a4 cis e fis   a fis e cis   a4 cis e fis   a fis e cis   d b a b  d b a b  a4 cis e fis   a fis e cis   e d b d   e d b d   a cis e fis }   \alternative { { a2 r2 } {    a2 r2 } }  a,4 cis e fis8 a( a4) fis e cis a cis e fis8 a( a4) fis e cis  d b a b8 d( d4) b a b  a cis e fis8 a( a4) fis e cis  e d b d8 e( e4) d b d   a cis e fis8 a( a4) r2.
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "pop, rock"
  title = \markup \center-column { "Na shledanou, krokodýle" }
  subtitle = "See you later, alligator"
  poet = \markup { "Robert Guidry" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Medium shuffle" }
  composer = "(Doprovod: 3)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   %\context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelodyA" { \staffMelodyA }
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelodyA" \verseII
   }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelodyB" { \staffMelodyB }
   }
   \new Lyrics = "lyricsIII" {
    \lyricsto "voiceMelodyB" \verseIII
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-8
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "[: Když po trafu vidím děvče"
         "svoje s jiným hochem jít. :]"
         "Povídám si, hochu milý,"
         "musíme se rozejít."
         \vspace #0.3
         \bold "R"
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "3."
        \column {
         "[: Byla to má první láska,"
         "s kterou jsem se zahodil. :]"
         "Když jsem potom potkal druhou,"
         "tu první jsem odhodil."
         \vspace #0.3
         \bold "R"
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "[: Když u baru vidím děvče,"
         "něco whisky v sobě má. :]"
         "Povídám si hochu milý,"
         "to si zase jednou dáš."
         \vspace #0.3
         \bold "R"
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "5."
        \column {
         "[: K tanci vyzval jsem ji směle"
         "plno šumu bylo kol. :]"
         "A když na parket jsme vlítli,"
         "hráli zrovna rock'n'roll."
         \vspace #0.3
         \bold "R"
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "6."
        \column {
         "[: Doprovodit mě šla domů,"
         "zrovna prázdný kvartýr byl. :]"
         "Když jsem ji měl rozbalenou,"
         "někdo dlouze zazvonil."
         \vspace #0.3
         \bold "R"
        }
    }
   }
  }
 }

}