\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 16.5\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Hroz -- ně rá -- da máš ten krám tam v_pří -- ze -- mí. Proč já blá -- zen jsem tam byl a chtěl tě mít? Z_vel -- kých fo -- tek a ma -- lých ro -- li -- ček tvých " " já znal tvůj smích. A ten ne -- mám tě rád. \set stanza = #"R:" Hvěz -- dič -- ko blý -- ska -- vá, mám ži -- vot svá -- za -- ný s_tvým. Těž -- ko tě zí -- ská -- vám, leh -- ko tě ztrá -- cím, já vím. Jak mám spát, co s_tím? Jak mám žít a s_kým? \set stanza = #"2." Dál se Hvěz -- dič -- ko blý -- ska -- vá, mám ži -- vot svá -- za -- ný s_tvým. Těž -- ko tě zí -- ská -- vám, leh -- ko tě ztrá -- cím, já vím.
}

verseII = \lyricmode {
 " " " " ú -- směv dvou -- řa -- dý jsem chtěl mít sám, byl jsem pryč z_té zá -- ha -- dy, že_tě váž -- ně mám. Žil jsem s_te -- bou od těch dob ně -- ko -- li -- krát, mám a
}

melody = \chordmode {
 s4 c1 g c g f g c c \set chordChanges = ##f c \set chordChanges = ##t c c f:maj c c c f:maj c c d:m c d:m c c c f c c c f:maj c 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.85
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \partial 4  e8 f^\markup { \translate #'(3.0 . 0.2) \musicglyph #"scripts.segno" }  \repeat volta 2 { g8 g g g g g f e  d2 r4 e8 f  g g g g g g f e  d2 r4 c8 d  c c c c c c f e  d2 r4 d8 c }  \alternative { { c8 e e2. r2. e8 f } { c8 e e e( e2) } } r1  e'8 e e e( e) d e4  e8 e e e( e) d e4   e2( c)  r1  e8 e e e( e) d e4  e8 e e e( e) d e4   e2( c)  r2. e,8 g d2 r4 r8  c8  e2 r4 e8 g d2 r4 r8 c8   c1  r2^\markup { \musicglyph #"scripts.coda" } r4 e8^\markup { \translate #'(-3.0 . 0.2) \tiny \italic "D.S. al Coda" } f  \repeat volta 2 { e8^\markup { "CODA" } e e e( e) d e4  e8 e e e( e) d e4   e2( c)  r1 e8 e e e( e) d e4  e8 e e e( e) d e4   e2( c)^\markup { \tiny \italic "Fade out" } }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "Pop"
  title = \markup \center-column { "Hvězdičko blýskavá" }
  poet = \markup { "Hudba Petr Novák, text Eduard Krečmar" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Mírně s beatem" }
  composer = "(Doprovod: 10)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-22
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Dál se vrhat za tebou, to nic nezmění,"
         "úděl bumerangů dvou je míjení,"
         "tak tě míjím, ať tě někdo lepší má,"
         "jen ať v tom nejedu já."
         \vspace #0.5
         "Ze tvé krásy chladných stěn šel někdy mráz,"
         "mohlas mít sto známých jmen a já se třás,"
         "ale štěstí jsem dostal víc, než kdy dřív,"
         "už nechoď, zas bych kýv."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
         \bold "R"
        }
    }
   }
  }
 }

}