\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 S_ma -- tra -- cí na je -- zír -- ko cho -- dí, vždy s_ma -- tra -- cí na -- fu -- ko -- va -- cí, když ská -- ka -- cí ka -- mí -- nek jí ho -- dím, je ne -- teč -- ná, o -- či od -- vra -- cí. Tak be -- ze spě -- chu na svém mě -- chá plu -- je sem a tam, já ji ti -- še sle -- du -- ju a ni -- kam ne -- chvá -- tám. Teď na no -- sík si lís -- tek da -- la, to a -- by se ne -- slou -- pa -- la, mám rád dív -- ku s_mo -- drou ma -- tra -- cí.
}

verseII = \lyricmode {
 S_ma -- tra -- cí na je -- zír -- ko cho -- dí, vždy s_ma -- tra -- cí na -- fu -- ko -- va -- cí, dnes při -- plul k_ní Ri -- chard Blá -- ha s_lo -- dí, má zá -- nov -- ní ka -- jak sklá -- da -- cí. Tak ply -- nou vod -- ním zá -- ti -- ším a Ri -- chard klá -- bo -- sí, co jí ří -- ká, ne -- sly -- ším, neb šu -- mí rá -- ko -- sí. Pak do pí -- sku jí prs -- tem pí -- šu, když jseš hlu -- pá, vem si Rí -- šu, krá -- sná dív -- ko s_mo -- drou ma -- tra -- cí.
}

melody = \chordmode {
 a1:7 a:7 d:7 d:7 g:7 g:7 c c a:7 a:7 d:7 d:7 f g:7 c c e:7 e:7 a:m a:m d:7 d:7 g:7 g:7 c c:7 f:7 as:7 c2 g:7 c a:7 d:7 g:7 c1 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 e4 e a2  e4 e a gis  a d,2.  r2. d4 d d g2  d4 d g a e1 r2. e4  e e a2  e4 e a e d a'2.  r2. a4  c c a2  g4 g a g  c1( c4) r4 r4 c4 b c b gis  b c b gis  a b b bes a r2.  a4 b a fis  a b a fis  a a a as  g2 r4 g4  e' e d c  e e d c  es es d c  es es d c  e,2 f g2. a4 c c b b  c2. r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "pop, rock"
  title = \markup \center-column { "Dívka s modrou matrací" }
  poet = \markup { "Hudba Ivan Mládek, text Emil Synek" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Foxtrot" }
  composer = "(Doprovod: 4, 11)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

}