\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Když máš srd -- ce zjih -- lé, když máš po -- tí -- že, tak dej ci -- hlu k_ci -- hle, těs -- to do dí -- že, u -- peč tře -- ba chle -- ba, po -- stav tře -- ba zeď, žal se krás -- ně vstře -- bá, zač -- ni s_tím hned teď, zač -- ni s_tím hned teď. Dě -- lá -- ní, dě -- lá -- ní, vše -- chny smut -- ky za -- há -- ní, dě -- lá -- ní, dě -- lá -- ní je lék. Dě -- lá -- ní, dě -- lá -- ní, to nám ús -- měv za -- chrá -- ní, dě -- lá -- ní, dě -- lá -- ní je lék.
}melody = \chordmode {
 d1 d g g d d g g e:m a:7 d b:m g a:7 d d:7 g a:7 d d d2 d:7 g1 a:7 d g e:m a:7 d d:7 g a:7 d g e:m a:7 d d 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \repeat volta 2 { r2 d4 e  g fis e d  r2 d4 d  d cis b r4   r2 d4 e g fis e d  r2 d4 d  d cis b r4  r2 g'4 g  fis e d e  r2 fis4 g fis e d r4  r2 g4 g  fis e d e  r2 fis4 e  fis e fis r4  r2 g4 fis  e2. d4  d r2. }  \alternative { { r1 } { r1 } } b'8 b4 b8( b2)  a8 b4 a8( a2)  r4 fis8 g a4 fis  d8 e4 d8( d4) r4   b'8 b4 b8( b2)  a8 b4 a8( a4) g4  fis1( fis4) r2.  b8 b4 b8( b2) a8 b4 a8( a2)  r4 fis8 g a4 fis4   d8 e4 d8( d4) r4  b'8 b4 b8( b2) a8 a4 fis8( fis4) e4  d1( d4) r2.
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "pop, rock"
  title = \markup \center-column { "Dělání" }
  poet = \markup { "Hudba Jaroslav Uhlíř, text Zdeněk Svěrák" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Vivo" }
  composer = "(Doprovod: 6)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }

}