\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Zas mi ří -- kal, že má ně -- co pro mě a to ně -- co, to prý lás -- ka je. Já však nech -- ci žád -- nou lás -- ku v_do -- mě, jé, při -- ná -- ší jen žal a vý -- da -- je. Mám pro -- ti lás -- ce bo -- ty, ty chrá -- ní pa -- ní svou, ty bo -- ty vždy -- cky jdou a vše -- chno hez -- ké po -- šla -- pou.
}melody = \chordmode {
 e1:7 e:7 e:7 e:7 e:7 e:7 e:7 e:7 a:7 a:7 a:7 a:7 e:7 e:7 e:7 e:7 g e g e g e e e e e e e e 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key e \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 e4 e dis e  e e dis e  b b r2 r1   e4 e dis e e e e b b r2. r1  cis4 cis cis c   cis c cis c  cis e r2 a,2 r2   e'4 e dis e e e e b b r2. r2. b4 d d d d e b r4 b d d d d e r2 r8 b8  d4 d d d e b^\markup { \tiny "Stop" } b ais b bes a g <e     \tweak font-size -2.0 e'>4^\markup { \tiny \italic "Basfigura" } \tweak font-size -2.0 e' \tweak font-size -2.0 dis \tweak font-size -2.0 dis \tweak font-size -2.0 d \tweak font-size -2.0 d \tweak font-size -2.0 cis \tweak font-size -2.0 cis \tweak font-size -2.0 c \tweak font-size -2.0 c \tweak font-size -2.0 b \tweak font-size -2.0 b \tweak font-size -2.0 ais \tweak font-size -2.0 a \tweak font-size -2.0 gis8 \tweak font-size -2.0 g \tweak font-size -2.0 fis \tweak font-size -2.0 f \tweak font-size -2.0 e4 r2. r1
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "pop, rock"
  title = \markup \center-column { "Boty proti lásce" }
  poet = \markup { "Lee Hazle wood, česky Eduard Krečmar" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato s beatem" }
  composer = "(Doprovod: 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-5
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Žiju sama díky těmto botám,"
         "žiju sama zásluhou těch bot."
         "Často sice klukům hlavy motám,"
         "botám ale city nejsou vhod."
         "V těch botách ráda šlapu,"
         "zvlášť po lásce nás dvou,"
         "ty boty vždycky jdou"
         "a všechno hezké pošlapou."
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Tyhle boty nosím někde v duši,"
         "někde v duši, ne však na nohou."
         "Jsou tam dole, kde mi srdce buší,"
         "od bušení mu však pomohou."
         "V těch botách ráda šlapu,"
         "a to se mi prý mstí,"
         "když v těch botách jdu,"
         "a tak si šlapu po štěstí."
         \vspace #0.3
         "Pozor, boty. Pochodem vchod."
        }
    }
   }
  }
 }


}