\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Když kap -- ky deš -- tě bu -- ší na roz -- pá -- le -- nou zem, já tou -- žím ce -- lou du -- ší dát ži -- vou vo -- du všem. Už v_kni -- ze knih je psá -- no: bez vo -- dy ne -- lze žít, však ne kaž -- dé -- mu je dá -- no z_ře -- ky prav -- dy pít. \set stanza = #"R:" Já mám ží -- zeň, věč -- nou ží -- zeň, sta -- čí říct, kde naj -- du vlá -- hu a zchla -- dím žá -- hu pá -- li -- vou, já mám ží -- zeň, věč -- nou ží -- zeň, sta -- čí říct, kde naj -- du vlá -- hu, zmi -- zí ží -- zeň.
}melody = \chordmode {
 c1 c f2 a4:m g  c1 c c f c c c:7 f2 a4:m g  c1 c c f c g g c c:7 f c f4 c2. g1 g g:7 c c:7 f c f c 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 g4 g8 e g4 a  c, e2 r8 e8  d4 c e g g2 r4 e  g e g8 a4. c,4 e2 e4  d c c a  c2 r4 e  g e g a  c, e r4 e d c e g  g2 r4 e  g g8 e g4 a  c, e r2  d4 c c a  c2 e4 a  g d r2  r2 g4 a g e r2 r2 c'8 c4.  a4. f8 a4 c   a g r8 c, e g  a4 g g e8 d( d2) g4 a  g d r2  r2 e'4 d c g r2 r2 c8 c4.  a f8 a4 c a g r4 g8 e c1 c2 r2
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Žízeň" }
  subtitle = "Give me freedom"
  poet = \markup { "Traditional, česky Dušan Vančura" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 11)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-11
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Stokrát víc než slova hladká jeden čin znamená,"
         "však musíš zadní vrátka nechat zavřená."
         "Mně čistá voda schází, mně chybí její třpyt,"
         "vždyť z moře lží a frází se voda nedá pít."
         \vspace #0.3
         \bold "R"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #40
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Jak vytékají říčky zpod úbočí hor,"
         "tak pod očními víčky se ukrývá můj vzdor."
         "Ten pramen vody živé má v sobě každý z nás"
         "a vytryskne jak gejzír, až přijde jeho čas."
         \vspace #0.3
         \bold "R"
        }
    }
   }
  }
 }


}