\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.5\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Při -- chá -- zím až z_A -- la ba -- my se svým ban -- jem sám a sám a teď jdu do Loui -- si -- a -- ny na -- vští -- vit svou mi -- lou tam. \set stanza = #"R:" Ó Zu -- za -- no, Zu -- za -- no, mám tě rád. Při -- chá -- zím z_tý vel -- ký dál -- ky k_vám, na ban -- jo bu -- du hrát.
}

verseII = \lyricmode {
 Slun -- ce pra -- ží, z_ne -- be hro -- my hřmí, můj cíl je da -- le -- kej, jen -- že lás -- ka má mě pro -- vá -- zí, Zu -- za -- no, ne -- pla -- kej.
}

melody = \chordmode {
 a1:7 d d d a:7 d d d2 a:7 d1 g g d a:7 d d d2 a:7 d1 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \repeat volta 2 {r2 d4. e8  fis4 a a4. b8  a4 fis d4. e8  fis4 fis e d   e2. d8 e \break
          fis4 a a4. b8  a4 fis d4. e8  fis4 fis e e d2 r2 }  \repeat volta 2 { g2 g  b4 b2 b4   a a fis d  e2. d8 e  fis4 a a4. b8   a4 fis d4. e8   fis4 fis e e d2 r2 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Zuzana" }
  subtitle = "Oh, Susanna"
  poet = \markup { "Stephen Foster, česky Josef Škvorecký" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 } \markup {
  \vspace #1
  \fill-line {
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Včera v noci měl jsem krásnej sen"
         "a teď ho povím vám,"
         "zpíval jsem Zuzaně pod oknem,"
         "Zuzano, rád tě mám."
         "Zuzana se z okna vykloní"
         "a šátkem zamává,"
         "vzdychne, slzu z oka uroní,"
         "ach, neplač, lásko má."
         \vspace #0.3
         \bold "R"
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.3
    \line { \bold "I."
        \column {
         "I've come from Alabama"
         "with my banjo on my knee"
         "I'm going to Louisiana"
         "my true love for to see."
         "It rained all night the day I left,"
         "the weather was so dry."
         "The sun so hot I froze to death,"
         "Susanna, don't you cry."
         \vspace #0.3
         \bold "R"
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "II."
        \column {
         "I had a dream the other night,"
         "when everything was still,"
         "I thought I saw Susanna dear,"
         "a coming down the hill."
         "The red, red rose was in her hand,"
         "the tear was in her eye,"
         "I said: I'm coming from the south,"
         "Susanna don't you cry."
         \vspace #0.3
         \bold "R"
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "R:"
        \column {
         "Oh, Susanna, oh don't you"
         "cry for me,"
         "I've come from Alabama"
         "with my banjo on my knee."
         \vspace #0.3
         "You have to look up next words."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
  }
 }
}