\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.5\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Zpí -- va -- jí o tom vra -- bci na Ro -- ky -- tě, že u -- če -- nec je hor -- ší, než -- li dí -- tě. Se žá -- ba -- mi hra -- je si pan Gal -- va -- ni, Ar -- chi -- me -- des po -- tá -- pí se do va -- ny a ne -- po -- u -- čen u -- dá -- lost -- mi rá -- je, Isa -- ac New -- ton s_jab -- ka -- ma si hra -- je. \set stanza = #"R:" Zum, zum, zum, zum a ne -- jde mi to do ke -- bu -- le, zum, zum, zum, zum a ne -- jde mi to na ro -- zum. zum, zum, zum, zum, hmm zum, zum, zum, zum, rá -- do le -- ze na ro -- zum.
}melody = \chordmode {
 g1 d:7 d:7 g \set chordChanges = ##f g \set chordChanges = ##t g g g d:7 d:7 g g d:7 d:7 g g d:7 d:7 g g d:7 d2:7 g g1 d:7 d2.:7 g1 g d:7 g g g d:7 d2:7 g g1 d:7 d2.:7 g4 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.85
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelodyA = \relative c' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 s1 s1 s1 s1 s1 s1 s2. s8 b8 d \mark \markup { \musicglyph #"scripts.segno" } b d b d b d e b a r2 r8 a c a c a c a c d g, g r2.    d'8 b g d' b g d' b  d c fis,4 r2   d'8 c a d c a d c  d b g4 r4. b8   d b d b d b d e b4 a r2   c8 a c a c a c d  g, g r2.  r4 d'4 b d  a r2 r8 d8   e d c a e' d b g   d'2 b4 d  a r2 r8 d \time 3/4 e8 d c a fis a   \mark \markup { \musicglyph #"scripts.coda" } \bar "||"   \time 4/4 g8 s8 s2. s1 s1 s1 s1        r4^\markup { \tiny \bold { "CODA" } } g4 b d a r2.  e'8( d c a e' d b g)  d'2 b4 g'   fis2 r2 g8 fis e d a c b4
}

staffMelodyB = \relative c' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \repeat volta 2 { \tweak font-size -2.0 d'2 \tweak font-size -2.0 b4 \tweak font-size -2.0 d8( \tweak font-size -2.0 e)  \tweak font-size -2.0 d2 \tweak font-size -2.0 a }  \alternative { { \tweak font-size -2.0 d4. \tweak font-size -2.0 d8 \tweak font-size -2.0 e \tweak font-size -2.0 d \tweak font-size -2.0 a( \tweak font-size -2.0 ais)  \tweak font-size -2.0 b2 \tweak font-size -2.0 d4 \tweak font-size -2.0 d8( \tweak font-size -2.0 e) } { \tweak font-size -2.0 d4. \tweak font-size -2.0 d8 \tweak font-size -2.0 e \tweak font-size -2.0 d \tweak font-size -2.0 e,8(\tweak font-size -2.0 fis) } }   \tweak font-size -2.0 g2 \tweak font-size -2.0 b4 \tweak font-size -2.0 d \tweak font-size -2.0 g4. \tweak font-size -2.0 d8 \tweak font-size -2.0 e \tweak font-size -2.0 d \tweak font-size -2.0 b \tweak font-size -2.0 a    \tweak font-size -2.0 g4 s2. s1 s1 s1 s1 s1 s1 s1 s1 s1 s1 s1 s1 s1 s1 s1 s1 s2. s8 \tweak font-size -2.0 g4. \tweak font-size -2.0 d'8 \tweak font-size -2.0 e4 \tweak font-size -2.0 b8   \tweak font-size -2.0 d2 \tweak font-size -2.0 a  \tweak font-size -2.0 d4. \tweak font-size -2.0 d8 \tweak font-size -2.0 e \tweak font-size -2.0 d \tweak font-size -2.0 e,8(\tweak font-size -2.0 fis)  \tweak font-size -2.0 g2 \tweak font-size -2.0 b4_\markup { \tiny \bold "D.S. (závěr al Coda)" } \tweak font-size -2.0 d \tweak font-size -2.0 g4. \tweak font-size -2.0 d8 \tweak font-size -2.0 e \tweak font-size -2.0 d \tweak font-size -2.0 b \tweak font-size -2.0 a 
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Zum, zum II" }
  poet = \markup { "Pavel Dobeš" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  arranger = "(Originální tónina F dur)"
  composer = "(Doprovod: 6)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff
   <<
    \new Voice = "voiceMelodyB" { \voiceTwo \staffMelodyB }
    \new Voice = "voiceMelodyA" { \voiceOne \staffMelodyA }
   >>
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelodyA" \verseI
   }
  >>
 } \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Bylo to jak výbuch,"
         "jako salva,"
         "když se žárovkou přišel"
         "Thomas Alva."
         "Do pochodu vyhrávaly kapely,"
         "muži pili šampus,"
         "ženy šílely."
         "Jak když pustíš tygry do arény,"
         "začalo se dělat na tři směny."
         \vspace #0.3
         \bold "R"
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.5
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Kdyby naši předci"
         "vstali z ledu,"
         "podivili by se,"
         "jak jsme vpředu,"
         "jak závazky"
         "předhánějí úkoly,"
         "Einstein by se těžko"
         "dostal do školy,"
         "Mozart by moh dneska"
         "u klavíru jen těžko"
         "dělat do muziky díru."
         \vspace #0.3
         \bold "R"
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.5
    \line { \bold "4."
        \column {
         "(C dur) Michelangelo by"
         "sebral sochy a vhodil by je"
         "všecky do Macochy."
         "Lumier by zčervenal"
         "jak malina, kdybyste ho vzali"
         "s sebou do kina."
         "Jen u elektrotechnického vesla"
         "ještě ňákou dobu moh by"
         "sedět Tesla."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "5."
        \column {
         "(G dur) Vědeckotechnická"
         "revoluce uvolňuje"
         "lidem obě ruce."
         "Dnes má každý vědátor"
         "už od plínky Sunarku"
         "a digitální hodinky."
         "S optimismem hledí"
         "k stratosféře a brano"
         "samo zavírá mu dveře."
         \vspace #0.3
         \bold "R"
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.5
    \line { \bold "6."
        \column {
         "Kdyby starý Thales"
         "nemoh čmárat"
         "a kreslit si do písku"
         "podle nálad,"
         "Mendělejev kdyby musel,"
         "vážení, periodicky"
         "vykazovat hlášení"
         "a osm hodin"
         "zvedat telefony,"
         "svět by stál"
         "za pytlík bikarbony."
         \vspace #0.3
         \bold "R"
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.5
    \line { \bold "7."
        \column {
         "Nikdo z nás by doma"
         "neměl Sony dvakrát"
         "třicet wattů,"
         "čtyři ohmy."
         "Lidé by se hnali"
         "kamsi za hmotou,"
         "však regály by nejspíš"
         "zely prázdnotou."
         "Neměli bychom šajn"
         "o opeře"
         "a válčilo by se"
         "u Sudoměře."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "8."
        \column {
         "(C dur) Zem by"
         "byla rovná,"
         "jako deska,"
         "nebyla by kulatá,"
         "jak dneska."
         "Adam s Evou"
         "nemuseli z ráje ven,"
         "Giordano Bruno"
         "by nebyl upálen."
         "Jen temno,"
         "jak když vstoupíš"
         "do komory,"
         "škoda každé,"
         "rány z Aurory."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.5
    \line { \bold "9."
        \column {
         "(G dur) Ze všech"
         "zvířat archy Noemovy"
         "a ze všeho,"
         "co můžem popsat slovy,"
         "jen balvany a lidé mají"
         "odvahu urvat se od skály"
         "a padat dolů po svahu"
         "a na světě,"
         "který se furt mění,"
         "překonat,"
         "co překonáno není."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.5
    \line { \bold "R:"
        \column {
         "Zum, zum, zum, zum,"
         "protože to,"
         "co nejde do kebule"
         "zum, zum, zum, zum,"
         "rádo leze na rozum."
         "Zum, zum, zum, zum,"
         "hmm, zum, zum, zum,"
         " zum, rádo leze"
         "na rozum."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
  }
 }

}