\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Kde jen jsou a kde jsem já, proč všech -- no kon -- čí, co za -- čí -- ná? Smů -- la se na mě le -- pí ze zvy -- ku a všich -- ni jsou už v_Me -- xi -- ku. \set stanza = #"R:" Všich -- ni jsou už v_Me -- xi -- ku. Bu -- e -- nos Di -- as, já ta -- ky jdu, as -- poň si pos -- lech -- nu pěk -- nou mu -- zi -- ku, co se hra -- je v_Me -- xi -- ku.
}melody = \chordmode {
 d1 d a a b:m e:7 a a:7 d d a a b:m e:7 a a:7 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key a \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 r8 a8 a4 a r8 a  a gis( gis) fis( fis4) r4   r8 e e e a a( a)a  e d( d) cis( cis4) r4  d4 d8 d fis fis r4  e8 e e e gis4 r4  r8 cis,8 cis b  cis4 r8 b8  cis4 fis8 e  r2    a8 a( a) a( a4) r8 a  a4 gis8 fis r2  r8 e e e a a r8 a( a) e d cis( cis4) r4   d8 d d d fis fis fis fis  e fis( fis) e r2  r4 cis8 b cis cis( cis4)  cis4 fis8 e  r2
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Všichni jsou už v Mexiku" }
  subtitle = "They all went to Mexico"
  poet = \markup { "Greg Brown, český text Zdeněk Rytíř" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Vivo" }
  composer = "(Doprovod: 6)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-2
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Kde je můj kůň,"
         "co měl mě nést"
         "blátem měst"
         "a prachem cest,"
         "dělal, že se ho to"
         "už netýká,"
         "asi šel do Mexika."
         \vspace #0.3
         "Kde je ta holka,"
         "co měl jsem rád,"
         "už tu na rohu"
         "měla stát,"
         "s pihou na svým"
         "krásným nosíku"
         "už se asi nosí"
         "někde v Mexiku."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
   \hspace #-27
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Kde je můj pes,"
         "co mě hlídat měl,"
         "že nezaštěkal,"
         "kam jen šel,"
         "bez obojku"
         "a bez košíku"
         "už se asi"
         "toulá v Mexiku."
         \vspace #0.3
         "Kde je ten náš"
         "slavnej gang,"
         "postrach salonů"
         "a postrach bank,"
         "nechali mi všechno"
         "pěkně na triku"
         "a už jsou někde"
         "dole v Mexiku."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
   \hspace #17
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Kam šel barman,"
         "teď tu stál"
         "a chlapů houf,"
         "co snima hrál,"
         "jen zatykač s mojí"
         "fotkou visí tu"
         "a ostatní jsou"
         "v Mexiku."
         \vspace #0.3
         "Kde je ten chlápek,"
         "co tu spal"
         "a ta kočka,"
         "co jí nalejval,"
         "šerif právě bere"
         "v baru za kliku,"
         "asi jsem měl bejt"
         "už taky v Mexiku."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
  }
 }

}