\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Já vám to, pa -- ne, po -- ví -- dám, na ran -- ní ví -- tr teď če -- kám, " " ať vy -- prá -- ví mně, jak se tou -- lal nad ní. Snad vi -- nen je po -- hár, co le -- ží tu, že ví -- tr v_ran -- ním pře -- le -- tu mně vo -- ní, hm, vo -- ní Vy -- so -- či -- nou, Vy -- so -- či -- nou. Za mnou po -- štov -- ní vůz dlou -- ho mí -- le krá -- jí, dál -- kou zro -- ze -- nou ne -- moc po -- sí -- lí jen. S_ní pr -- cha -- jí lé -- ta, od -- plou -- vá mlá -- dí, lék mně v_ša -- tě noč -- ním na -- bí -- dl sen: O tom, že na ho -- rách se ml -- ha k_ú -- to -- ku do -- lů řa -- dí, jak po -- tok lou -- kou pá -- dí, si ne -- chám zdát. O les -- ním pří -- střeš -- ku, kde v_mě -- síč -- ním les -- ku ví -- tr blou -- dí, o ro -- se stu -- dí -- cí, o toul -- ce vo -- ní -- cí Vy -- so -- či -- nou, Vy -- so -- či -- nou. Rá -- no kaž -- dý sen i ten tu -- lá -- kův slun -- ce ru -- ší, pak na ti -- síc oz -- věn noč -- ní děj stá -- le má. Jed -- nou o -- de -- šel a teď dál -- ku den -- ně krá -- tí, vám pro -- zra -- dím, ten pout -- ník, to jsem já. Na zná -- mou sta -- ni -- ci můj vlak se br -- zy vrá -- tí, tam si ko -- le -- jí špá -- sem do po -- lí jen tak sáh. Zpo -- ma -- lí út -- lé vlá -- kýn -- ko pá -- ry, až sto -- jí, o -- či za -- pí -- jí set -- ká -- ní s_Vy -- so -- či -- nou, Vy -- so -- či -- nou. Proč Vy -- so -- či -- nou, mo -- jí Vy -- so -- či -- nou.
}

verseII = \lyricmode {
 " " vám to, pa -- ne, po -- ví -- dám, když ví -- tr líp to řek -- ne sám, co je za ko -- le -- jí, kte -- rá v_trá -- vě kon -- čí. Jen po -- čkej -- te " " se mnou chví -- li tu, na ví -- tr v_ran -- ním pře -- le -- tu, jak vo -- ní, hm, vo -- ní, Vy -- so -- či -- nou, Vy -- so -- či -- nou,
}

melody = \chordmode {
 g1:7 c a:m c a:m c a:7 d:m g:7 d:m g:7 a:m a:m d:m d:m g:7 g:7 f f c g:7 c c d:m d:m f g c g:7 c c d:m d:m f g c c:7 f g:7 c c:7 f g c c:7 f g:7 c a:m d:m d:m g:7 g:7 f f c g:7 c c d:m d:m f g c g:7 c c d:m d:m f g c c:7 f g c c:7 f g c c:7 f g c a:m d:m d:m g:7 g:7 f f c g:7 a:m f f c c 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 s2. g4 
 \set Score.voltaSpannerDuration = #(ly:make-moment 4/4) \repeat volta 2 { e'2( e8) e d e  d c( c) c( c4) r8 g8  e'8 e4. d4 e  d c8 c( c4) g8 g  e'4 e e e  r4 e8 e d4 e  f8 f4. r2 r2. r8 g,8  f'8 f4 f f8 f f  f e4 d r4 d8  e4. e4 r8 e8 e  e d c4 r4. c8 d d4.( d2)  r2 e4( g)  e8 d4.( d2)  r1   c8 c d c( c2)   r1  c8 c d c( c2) }   \alternative { { r2. g4  e'2( e8) e e e   e2 e8 e e f  e4 d2.   r1  c4. c4 c8 a c   e d( d4) r8 d c d  e2 r2  r1  e2( e8) e e e  e4 e r8 e e f    e4 d2.  r1  c2 r8 a8 a c  e d( d4) r8 d c b  c2 r2  r2 r8 c8 c c  f f f4 r8 f f f  g4 g8 g g a4.   g8 e4. r2   r2. c4  a'8 a r4 a4 a  g g r8 g g f  e1   r2 r8 c c c   f4 f8 f r8 f8 e f  g4 g8 g g4 a  g e2.  r2 r8 c c c  d d4 d8( d2)  r2 r8 a8 d d  e g4 d8( d2)  r1  c8 c d c( c2)  r1  c8 c d c( c2)  r2. g8 g  e'8 e4 e r8 e e  e e4 e r8 e f  e d( d2.)  r2. r8 a8   c c c4 r4 a8 c   d d4 d r8 c d  e1  r2. g,8 g  e' e e4 r4 e8 e  e4 e r4 e8 e  e4 d2.  r2. a4 c8 c c4 r4. c8  e4 d r4 c8 b   c1  r2. c4   f f r8 f f f  g4 g r8 g g a  g4 e2.  r2. c8 c  a' a a2 g8 a   g g g2 g8 f  e1   r2 r8 c c c  f4 f \tuplet 3/2 { f4 e f }  g4 g r4 g  g8 e( e2.)  r2.c8 c  d8 d4 d8( d2)  r1 e8 g4 d8( d2)  r1  c8 c d c( c2)  r1  c8 c d c( c2) r2. g4 } { r1 c8 c d c( c2)   r2. a8 a  c c d^\markup { \italic \teeny "ritardando" } c ~ c2 ~ c1
 } }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Vysočina" }
  poet = \markup { "Milan Dufek" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Allegro" }
  composer = "(Doprovod: 6)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

}