\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Po -- tkal jsem tu -- lá -- ka, ten u -- měl hrát. Jo ho. Po -- tkal jsem tu -- lá -- ka, ten u -- měl hrát. Jo ho. Ten, když do ru -- ky vzal si flét -- nu svou, všem se to lí -- bi -- lo a ne -- jen ná -- ho -- dou. Jo, jo ho, jo ho.
}melody = \chordmode {
 d1 d d d d a:7 d d:7 g g:m d a:7 d a:7 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 d8 d4 d8 d d d d  fis d4. b4 d8 d  r1^\markup { "2" }  fis8 a4 a8 a a a a  b a4. fis4 a8 a r1^\markup { "2" }  fis4 a \tuplet 3/2 { a4 a a }  b4 a8 fis( fis) e d4  b4 d8 d d d d d  e d4 e8( e) d e4  fis4 r2 r8 fis8  e4 r2 r8 a,8  d4 r2. r1
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Tulák" }
  poet = \markup { "Traditional, text Antonín Hájek" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 6)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 } \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "[: Netušil, co má před sebou,"
         "Jo ho. :] Nástroj jiný,"
         "že naučí se hrát, housle,"
         "že tím jsou daný akorát."
         "Jo, jo ho, jo ho."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "3."
        \column {
         "[: Jednou si řek:"
         "Kde je můj job? Jo ho. :]"
         "Místo si našel"
         "u potulný kapely,"
         "tam na kytaru hrát"
         "ho učili. Jo, jo ho, jo ho."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "[: Z kytary k banju"
         "už je jenom skok. :]"
         "Celý Státy s tím posazem"
         "sjezdili, Chicago,"
         "New York, Jižní Antily."
         "Jo, jo ho, jo ho."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "5."
        \column {
         "[: Jazzmeni blednou"
         "závistí. Jo ho. :]"
         "Dizzy, Duke, Miles,"
         "Count si říkají,"
         "dají se na skiffle,"
         "jazzu nechají."
         "Jo, jo ho, jo ho."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
  }
 }
}