\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Dnes na -- po -- sled, děv -- če, v_ná -- ruč mo -- jí pojď, je da -- le -- ko Šang -- haj, tam plu -- je má loď. Tvůj ú -- směv mi ří -- ká: "\"Proč" měl jsi mě "rád?\"" a srd -- ce mé vzly -- ká, když mu -- sím sbo -- hem ti dát. Na sto -- žá -- ru vlaj -- ka ve -- se -- le vla -- je, dnes v_no -- ci vy -- plu -- je loď do Šang -- ha -- je.
}

verseII = \lyricmode {
 Mne na -- po -- sled, děv -- če, k_lo -- di vy -- pro -- voď, je da -- le -- ko Šang -- haj, tam plu -- je má loď.
}

melody = \chordmode {
 d1 d:7 g2 g:m d1 d2 dis:dim7 e1:m a:7 d g2 g:m  d1 g2 g:m d1 g2 g:m d1 e:7 a2 a:7  d1 d:7 g2 g:m d1 d2 dis:dim7 e1:m a:7 d 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \repeat volta 2 { r4 fis \tuplet 3/2 { fis4 g fis }  a8 a4.( a2)  r4 d,4  \tuplet 3/2 { d4 e d }  fis1  r4 a,4 \tuplet 3/2 { a4 b a }  e'8 e4.( e2)  r4 e4  \tuplet 3/2 { e4 d b }  d1 }      e2 \tuplet 3/2 { d4 e d }  b8 a4.( a2)  r4 e'4  \tuplet 3/2 { e4 d b }  d1  e2 \tuplet 3/2 { d4 e d } b8 a4.( a2)  r8 fis'8 fis fis fis e4 d8  e1   r4 fis4  \tuplet 3/2 { fis4 g fis }  a8 a4.( a2)  r4 d,4 \tuplet 3/2 { d4 e d } fis1   r4 a,4 \tuplet 3/2 { a4 b a }  e'8 e4.( e2)  r4 e  \tuplet 3/2 { e4 d b }  d1
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Šanghaj" }
  poet = \markup { "text Jimmy Kennedy, hudba Hugh Williams, česky Jiří Voldán" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Adagio" }
  arranger = "(Doprovod: 6)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

}