\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.5\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Na dla -- ni jed -- nu z_tvých řas, do tmy se kou -- kám. Hra -- ju si pís -- nič -- ky tvý, co jsem ti psal. Je sko -- ro půl -- noc a z_kos -- te -- la zvon mi noc při -- po -- mí ná, půj -- du se mejt a po -- zha -- sí -- nám, co bu -- de dál? \set stanza = #"R:" Chtěl jsem to rá -- no, kdy na -- po -- sled sní -- dal jsem s_te -- bou ti říct, že už ti ne -- za -- vo -- lám. Pro jed -- nu pi -- to -- mou hol -- ku, pro pár no -- cí tou -- hy, pod -- ved jsem všech -- no o čem do -- ma si sníš. Teď je mi to lí -- to.
}

verseII = \lyricmode {
 Pod pol -- štář do -- pi -- sů pár, co pos -- la -- las, dávám. Pí -- šeš, že rá -- da mě máš a trá -- pí tě_stesk.
}

melody = \chordmode {
 e1:m e:m a:m a:m d:7 d:7 g g a:m a:m e:m e:m a:m a:m b:7 b:7 \set chordChanges = ##f b:7 \set chordChanges = ##t a:m a:m e:m e:m a:m d:7 g b:7 e:m 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \repeat volta 2 { r8 b8 g' fis e d c4  b r4 d8 c b b( b) a( a4) r2  r1  a8 fis' e d( d) d cis c( c4) r4 d8 d c b( b4) r2.  r2 d8 c b b( b) a r8 a a g' f e( e4) r8 g8 g fis e e( e) b4. r2   r2 d8 d c a( a4) r8 a a a g a( a4) r4 d8 d c b( b2) r2 }  \alternative { { r1 } { r2 a'8 a a a( } }a) e4 a8 a a a a( a) e4 a8 a g a b( b) b b a b a g e( e) a a a a a a a( a) e4 a8 a a a a( a) d,4 r8 a'8 g a4  b8 ais b ais b a g fis( fis4\fermata ) r8 b,8 a'8 g fis fis( fis) e4 r8 r2 r1^\markup { "3" }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Podvod" }
  poet = \markup { "Jan Nedvěd" }
  meter = \markup { \tiny \italic "1. Rubato, 2. Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 6, refrén 3)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-23
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Kolikrát člověk může mít rád, tak opravdu z lásky?"
         "Dvakrát či třikrát to ne, i jednou je dost."
         "Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná,"
         "půjdu se mejt a pozhasínám, co bude dál?"
         \vspace #0.2
         \bold "R"
        }
    }
   }
  }
 }

}