\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.5\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Are you go -- ing to Scar -- bo -- rough Fair: Pars -- ley, sage, rose -- mar -- y and thyme. Re -- mem -- ber me to one who lives there. She once was a true love of mine.
}melody = \chordmode {
 d2.:m d:m c d:m d:m f d:m f4 g2 d2.:m d:m d:m d:m d:m f  f4 c d:m  c2. c d:m c2 d4:m  c4 d:m c d2.:m d:m d:m d:m 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key f \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 d4( d) d a' a a  e4. f8 e4  d2.( d)  r4 a'4 c d2 c4  a4 b g  a2.( a a a4) r4 d  d2 d4 c2 a4  a g f e2.( e)  d2 a'4 g2 f4 e d c d2.( d d d4) r2
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Scarborough Fair" }
  poet = \markup { "Traditional, text Dušan Vančura, úprava Jiří Tichota" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  arranger = "(Doprovod: 7)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 } \markup {
  \vspace #4
  \fill-line { \tiny {
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "1."
        \column {
         "Příteli, máš do Scarborough jít,"
         "dobře vím, že půjdeš tam rád."
         "Tam dívku najdi na Market Street,"
         "co chtěla dřív mou ženou se stát."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Vzkaž jí, ať šátek začne mi šít,"
         "za jehlu rýč však smí jenom brát"
         "a místo příze měsíční svit,"
         "bude-li chtít mou ženou se stát."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Až přijde máj a zavoní zem,"
         "šátek v písku přikaž jí prát"
         "a ždímat v kvítku jabloňovém,"
         "bude-li chtít mou ženou se stát."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Z vrkočů svých ať uplete člun,"
         "v něm se může na cestu dát,"
         "s tím šátkem pak ať vejde v můj dům,"
         "bude-li chtít mou ženou se stát."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "5."
        \column {
         "Kde útes ční nad přívaly vln,"
         "zorej dva sáhy pro růží sad,"
         "za pluh ať slouží šípkový trn,"
         "budeš-li chtít mým mužem se stát."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "6."
        \column {
         "Osej ten sad a slzou jej krop,"
         "choď těm růžím na loutnu hrát,"
         "až začnou kvést, tak srpu se chop,"
         "budeš-li chtít mým mužem se stát."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "7."
        \column {
         "Z trní si lůžko zhotovit dej,"
         "druhé z růží pro mě nech stlát,"
         "jen pýchy své, a Boha se ptej,"
         "proč nechci víc tvou ženou se stát."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold \italic "2."
        \column {
         "Tell her to make me a cambric shirt:"
         "Parsley, sage, rosemary and thyme."
         "Without no seams nor needle work."
         "Then she'll be a true love of mine."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold \italic "3."
        \column {
         "Tell her to find me an acre of land:"
         "Parsley, sage, rosemary and thyme."
         "Between the salt water"
         "and the sea strands."
         "Then she'll be a true love of mine."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold \italic "4."
        \column {
         "Tell her to reap it with"
         "a sickle of leather:"
         "Parsley, sage, rosemary and thyme:"
         "And gather it all in a bunch of heather."
         "Then she'll be a true love of mine."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
         } %tiny
  }
 }

}