\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 My slou -- ží me své -- mu ná -- ro -- du, my slou -- ží -- me na mo -- ři. A pro lid -- ská prá -- va, svo -- bo -- du, na -- še srd -- ce za -- ho -- ří. Kdy -- by kaž -- dý na svém mí -- stě stál, bo -- jo -- vý když za -- zněl ryk, s_čis -- tým ští -- tem všu -- de bo -- jo -- val a -- me -- ric -- ký ná -- moř -- ník. Kdy -- by ník.
}melody = \chordmode {
 s4 d1 d a:7 d d d a:7 d g d g d d d a:7 d \set chordChanges = ##f d 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \partial 4  d8 fis  a4 a a a  a4. d8 a4 fis8 g  a4 a g e  d2 r4 d8 fis  a4 a a a  a4. d8 a4 fis8 g   a4 a g e  d2 r4 d'8 cis \repeat volta 2 { b4 g b d  a4. fis8 a4 d8 cis  b4 g b d  a2 r4 d,8 fis   a4 a a a  a4. d8 a4 fis8 g  a4 a g e }  \alternative { { d2 r4 d'8 cis } { d,2 r4 s4 } } \bar "|."
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Pochod amerických námořníků" }
  subtitle = "The Marine's Hymne"
  poet = \markup { "Traditional, text Jiří Voldán" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Marcia" }
  composer = "(Doprovod: 1, 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-7
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Vesele se vlajka třepotá,"
         "pohrává s ní větru van."
         "Naše lodi plují do světa,"
         "brázdí každý oceán."
         "[: Ať je bouře"
         "nebo žhavý den,"
         "na stráži stát vždycky zvyk,"
         "tak je k boji stále připraven"
         "americký námořník. :]"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Když na moře lodi vplouvají,"
         "v přístavu je lidí dav."
         "A pak bílé šátky mávají"
         "námořníkům na pozdrav."
         "[: A když jejich slavná"
         "píseň zní,"
         "je to jako vřelý dík,"
         "že svobodu vždycky uhájí"
         "americký námořník. :]"
        }
    }
   }
  }
 }


}