\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 16.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Kaž -- dý rá -- no po bur -- čá -- ku tra -- dič -- ní mám sní -- da -- ni, sní -- dám tři o -- kur -- ky v_lá -- ku, tře -- sou se mi na dla -- ni. Tak si ří -- kám: Proč to pi -- ješ, když ti to tak nes -- věd -- čí? Jen -- že ve -- čer ka -- ma -- rá -- di, ti mě za -- se přes -- věd -- čí. \set stanza = #"R:" Na vě -- ky tu pře -- ci ne -- jsi, na vě -- ky tu pře -- ci ne -- jsi, na vě -- ky tu pře -- ci ne -- jsi, na vě -- ky tu pře -- ci ne -- jsi.
}melody = \chordmode {
 d1 d e:m e:m a:7 a:7 d d b:m b:m e:m e:m a:7 a:7 d d d d e:m e:m a:7 a:7 d d 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 d8 e fis d e4 fis  e d r2  e8 fis g e fis4 g e r2. e8 fis g e fis4 g  fis e r2  d8 e fis d e4 fis  d r2.  d8 e fis d e4 fis e8 d( d4) r2  e8 fis g e fis4 g  e2 r2  e8 fis g e fis4 g  fis4 e r2  d8 e fis d e4 fis  d2 r2  d8 e fis d e fis( fis) e( e) d( d4) r2   e8 fis g e fis g( g) fis( fis) e( e4) r2    e8 fis g e fis g( g) fis( fis) e( e4) r2   d8 e fis d e fis( fis) e( e) d( d4) r2
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Na věky tu přeci nejsi" }
  poet = \markup { "Miroslav Paleček a Michael Janík" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 6)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-5
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Vždycky,"
         "když jsem na Moravě,"
         "suď mě, kdo jsi bez viny,"
         "přísahám,"
         "že chci žít zdravě,"
         "odnesou to ledviny."
         "Když vypiju čtyři decky,"
         "všechno kolem zrůžoví,"
         "objímal bych lidi všecky,"
         "pak mě můza osloví."
         \vspace #0.3
         \bold "R"
         "Říká, ale klidně: Dej si!"
         "Na věku tu přeci nejsi,"
         "na věky tu přeci nejsi,"
         "na věky tu přeci nejsi."
        }
    }
   }
   \hspace #-28
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Až spočinou moje kosti"
         "na hřbitůvečku malém,"
         "neztratěj se souvislosti,"
         "zpívejte si s Plíhalem."
         "Nejkrásnější bude gé 6,"
         "život, fretka, běží dál,"
         "dvojhlas s andělem"
         "na kůru"
         "Nohavica zazpíval."
         \vspace #0.3
         \bold "R"
        }
    }
   }
   \hspace #24
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Trocha té melancholie"
         "čas od času neškodí,"
         "pravověrní optimisté,"
         "ti už se dnes nerodí."
         "Až se znovu narodíme,"
         "třeba za tisíce let,"
         "jenom, prosím,"
         "vyberme si,"
         "někde jinde jinej svět."
         \vspace #0.3
         \bold "R"
         \bold "R"
        }
    }
   }
  }
 }

}