\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 \set stanza = #"R:" Ú -- do -- lím ko -- le -- je du -- ní, tma -- vá noc u -- bí -- há v_dál, ko -- la zpí -- va -- jí tu pí -- seň, kte -- rou kaž -- dej tu -- lák zná. Že je krá -- sný jet zas do -- mů, tam, kde je ne -- be ja -- ko chrám, že je krá -- sný jet zas do -- mů, od -- kud pár vzpo -- mí -- nek mám. " " \set stanza = #"1." I já jsem jed -- nou od -- jel tak -- hle zrá -- na, hle -- dat ště -- stí, co se tou -- lá po ho -- rách. Ješ -- tě sly -- ším, jak mi řá -- ká mo -- je má -- ma: Snad se jed -- nou vrá -- tíš dos -- pě -- lej a rád. Ten -- krát u -- vi -- děl jsem jen ta -- jem -- ný dál -- ky, ú -- do -- lí a kop -- ce zla -- tem dláž -- dě -- ný. dnes už vím, že všech -- no na svě -- tě je krás -- ný, a -- le ces -- ta do -- mů, tu už nez -- mě -- ním. \set stanza = #"R:" Ú -- do -- lím ko -- le -- je
}melody = \chordmode {
 c1 d:m d:m c c d:m g:7 c c d:m g:7 c c d:m g:7 c c c d:m a:m e:7 a:m g:7 d:7 g:7 c d:m a:m e:7 a:m g:7 d2:7 g:7 c1 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 r4 e8 f g\fermata g f e \repeat volta 2 { d8 f( f2.)  r4 d8 e f e d c  g1  r4 g8 g c e d c a d( d4) r2  r4 d8 e d c a c g1  r4 e'8 f g g f e  d f( f2.)  r8 d d e f e d c  g1  r4 g8 g c e d c  a d( d2.) r4 d8 e d c a c  c1 r2_\markup{ \teeny "Fine" } r4 c8 e g g g g a g f e  d f( f4) r4 c8 d e e e e f e d c  b2 r4 a8 b  c c c c d c b a  b b( b4) r4 c8 d e e e e e e d c  d2 r4 e8 f g g g g a g f e d f( f4) r4 c8 d e e e e f e d c  b2 r4 a8 b c c c c d c b a  b b( b4) r4 d8 e  d d e fis d c b d  c4 e8 f g\fermata g f e }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Noční vlak" }
  poet = \markup { "Traditional, text Jiří Matějček" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-7
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Když žhavej oblak jisker nocí svítí,"
         "pražce duní jako řeka nad skalou,"
         "tak si často říkám, jak by bylo krásný,"
         "svézt se vlakem,"
         "co zná cestu prastarou."
         "Možná uviděl bych zase svojí milou,"
         "i když vím, že na mě dávno nečeká,"
         "třeba potkám u nás někde"
         "dívku jinou,"
         "co se umí jako ona krásně smát."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #27
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "To vám říkám,"
         "že mám jenom tohle přání,"
         "nechat míle, co se vláčím, za sebou."
         "Jenže divnej osud lidský věci mění,"
         "vlaky domů prej už dávno nejedou."
         "Tak mi nezbývá,"
         "než zase ranec sebrat,"
         "boty toulavý utáhnout a jít dál,"
         "ještě ohlídnout se naposledy zpátky,"
         "jestli za mnou taky slunce zapadá."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
  }
 }


}