\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1." V_za -- hra -- dě za ci -- hlo -- vou zíd -- kou po -- psa -- nou v_slav -- ných vý -- ro -- čích se -- dá -- vá na pod -- zim na trá -- vě před be -- síd -- kou děv -- čát -- ko s_pás -- kou na o -- čích. Po -- hád -- ku o mlu -- ví -- cím ptá -- ku ne -- chá si pře -- číst z_no -- te -- su, pak po -- šle po -- li -- bek po chmý -- ří na bod -- lá -- ku na vy -- my -- šle -- nou ad -- re -- su. \set stanza = #"R:" Pro -- sím vás, nech -- te ji, ach, nech -- te ji, tu ne -- vi -- do -- mou dív -- ku, pro -- sím vás, nech -- te ji si hrát, vždyť mož -- ná hra -- je si na slun -- ce s_ne -- be -- sy, jež nik -- dy ne -- u -- vi -- dí, ač ji bu -- de hřát.
 \set stanza = #"2." Po -- hád -- ku o mlu -- ví -- cím ptá -- ku a o třech zla -- tých ja -- blo -- ních a ta -- ky o lás -- ce, již v_čer -- ných kvě -- tech má -- ku při -- ve -- zou jezd -- ci na ko -- ních. Po -- hád -- ku o kou -- zel -- ném slův -- ku, jež vzbu -- dí všech -- ny za -- kle -- té, po -- hád -- ku o du -- ze, jež spá -- vá na os -- trův -- ku, na kte -- rém po -- klad naj -- de -- te. \set stanza = #"R:" Pro -- sím vás, nech -- te ji, ach, nech -- te ji, tu ne -- vi -- do -- mou dív -- ku, pro -- sím vás, nech -- te ji si hrát, vždyť mož -- ná hra -- je si na slun -- ce s_ne -- be -- sy, jež nik -- dy ne -- u -- vi -- dí, ač ji bu -- de hřát. 
 \set stanza = #"3." V_za -- hra -- dě za ci -- hlo -- vou zíd -- kou po -- psa -- nou v_slav -- ných vý -- ro -- čích se -- dá -- vá na pod -- zim na trá -- vě před be -- síd -- kou děv -- čát -- ko s_pás -- kou na o -- čích. Ru -- ka -- ma do -- tý -- ká se kvě -- tů a ne -- ru -- ší ji mo -- tý -- li, jen tro -- chu hra -- je si s_ře -- tíz -- kem a -- mu -- le -- tu, jen na chví -- li. \set stanza = #"R:" Pro -- sím vás, nech -- te ji, ach, nech -- te ji, tu ne -- vi -- do -- mou dív -- ku, pro -- sím vás, nech -- te ji si hrát, vždyť mož -- ná hra -- je si na slun -- ce s_ne -- be -- sy, jež nik -- dy ne -- u -- vi -- dí, ač ji bu -- de hřát.
}melody = \chordmode {
 \repeat unfold 7 { c2 d2:m } e2 a2:m f g e1  \repeat unfold 5 { c2 d2:m } e2 a2:m f g e1    a2:m d:m a:m g:7 d:m g:7 e1   d:m a:m f g2 e     c2 d:m e1 c    \repeat unfold 5 { c2 d2:m } e2 a2:m f g e1  \repeat unfold 5 { c2 d2:m } e2 a2:m f g e1    a2:m d:m a:m g:7 d:m g:7 e1   d:m a:m g e          \repeat unfold 7 { c2 d2:m } e2 a2:m f g e1  \repeat unfold 5 { c2 d2:m } e2 a2:m f1 e1    a2:m d:m a:m g:7 d:m g:7 e1   d:m a:m f g2 e  c d:m a:m d:m c1 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 s1 s1  r4 \tuplet 3/2 { e8 e e } \tuplet 3/2 { r8 d d } \tuplet 3/2 { d8 d4 }    \tuplet 3/2 { e4 e8 } r4 r2   r4 \tuplet 3/2 { e8 d e }  \tuplet 3/2 { d8 d4 } \tuplet 3/2 { r8 f e } e4 r4 r2  r4 \tuplet 3/2 { e8 e e } \tuplet 3/2 { d8 d d } r4    r4 \tuplet 3/2 { e8 e e } \tuplet 3/2 { a8 a a } a4   r4 \tuplet 3/2 { a8 g a }  \tuplet 3/2 { g4 d8 }  \tuplet 3/2 { r8 f e }  e4 r4 r2        r4 \tuplet 3/2 { e8 e e } \tuplet 3/2 { r8 d d } \tuplet 3/2 { d8 d4 }    \tuplet 3/2 { e4 e8 } r4 r2   r4 \tuplet 3/2 { e8 d e }  \tuplet 3/2 { d8 d4 } \tuplet 3/2 { r8 f e } e4 r4 r2  r4 \tuplet 3/2 { e8 e e } \tuplet 3/2 { d8 d d } r4   r4 \tuplet 3/2 { a'8 b c } \tuplet 3/2 { c8 a a } a4  r4 \tuplet 3/2 { a8 g a } \tuplet 3/2 { g8 d4 } \tuplet 3/2 { r8 f e }  e4 r2 \tuplet 3/2 { e8 a b } \tuplet 3/2 { c8 b a } \tuplet 3/2 { r4 a8 } \tuplet 3/2 { d8 c b } r4 \tuplet 3/2 { r8 a c } \tuplet 3/2 { b8 a g } \tuplet 3/2 { c4 g8 } r4  \tuplet 3/2 { r4 a8 } \tuplet 3/2 { g4 a8 } \tuplet 3/2 { g4 f8 } \tuplet 3/2 { e8 d e( } e4) r2.  r4 \tuplet 3/2 { d8 e d } \tuplet 3/2 { f8 e d } r4  r4 \tuplet 3/2 { c8 d c } \tuplet 3/2 { e8 d c } r4  r4 \tuplet 3/2 { f8 f f } \tuplet 3/2 { r8 f f } \tuplet 3/2 { g8 a4 }   \tuplet 3/2 { r8 g f } \tuplet 3/2 { e8 d e( } e4) r4  r1 r1 r1                    r4 \tuplet 3/2 { e8 e e } \tuplet 3/2 { r8 d d } \tuplet 3/2 { d8 d4 }    \tuplet 3/2 { e4 e8 } r4 r2   r4 \tuplet 3/2 { e8 d e }  \tuplet 3/2 { d8 d4 } \tuplet 3/2 { r8 f e } e4 r4 r2  r4 \tuplet 3/2 { e8 e e } \tuplet 3/2 { d8 d d } \tuplet 3/2 { r8 r d } \tuplet 3/2 { e8 e4 } \tuplet 3/2 { a8 b c( } c8) a r4   r4 \tuplet 3/2 { a8 g a } \tuplet 3/2 { g4 d8 } \tuplet 3/2 { r8 f e }   e4 r2.                r4 \tuplet 3/2 { e8 e e } \tuplet 3/2 { r8 d d } \tuplet 3/2 { d8 d4 }    \tuplet 3/2 { e4 e8 } r4 r2   r4 \tuplet 3/2 { e8 d e }  \tuplet 3/2 { d8 d4 } \tuplet 3/2 { r8 f e } e4 r4 r2  r4 \tuplet 3/2 { e8 e e } \tuplet 3/2 { d8 d d } \tuplet 3/2 { r8 r d }  \tuplet 3/2 { e8 e4 } \tuplet 3/2 { a8 b c( } c8) a8( a4)   r4 \tuplet 3/2 { a8 g a } \tuplet 3/2 { g8 d4 } \tuplet 3/2 { r8 f e }  e4 r2 \tuplet 3/2 { e8 a b } \tuplet 3/2 { c8 b a } \tuplet 3/2 { r4 a8 } \tuplet 3/2 { d8 c b } r4 \tuplet 3/2 { r8 a c } \tuplet 3/2 { b8 a g } \tuplet 3/2 { c4 g8 } r4  \tuplet 3/2 { r4 a8 } \tuplet 3/2 { g4 a8 } \tuplet 3/2 { g4 f8 } \tuplet 3/2 { e8 d e( } e4) r2.  r4 \tuplet 3/2 { d8 e d } \tuplet 3/2 { f8 e d } r4  r4 \tuplet 3/2 { c8 d c } \tuplet 3/2 { e8 d c } r4  r4 \tuplet 3/2 { f8 f f } \tuplet 3/2 { r8 f f } \tuplet 3/2 { g8 a4 }   \tuplet 3/2 { r8 g f } \tuplet 3/2 { e8 d e( } e4) r4  r1 r1           r4 \tuplet 3/2 { e8 e e } \tuplet 3/2 { r8 d d } \tuplet 3/2 { d8 d4 }    \tuplet 3/2 { e4 e8 } r4 r2   r4 \tuplet 3/2 { e8 d e }  \tuplet 3/2 { d8 d4 } \tuplet 3/2 { r8 f e } e4 r4 r2  r4 \tuplet 3/2 { e8 e e } \tuplet 3/2 { d8 d d } r4    r4 \tuplet 3/2 { e8 e e } \tuplet 3/2 { a8 a a } a4   r4 \tuplet 3/2 { a8 g a }  \tuplet 3/2 { g4 d8 }  \tuplet 3/2 { r8 f e }  e4 r4 r2               r4 \tuplet 3/2 { e8 e e } \tuplet 3/2 { r8 d d } \tuplet 3/2 { d8 d4 }    \tuplet 3/2 { e4 e8 } r4 r2   r4 \tuplet 3/2 { e8 d e }  \tuplet 3/2 { d8 d4 } \tuplet 3/2 { r8 f e } e4 r4 r2  r4 \tuplet 3/2 { e8 e e } \tuplet 3/2 { d8 d d } r4   r4 \tuplet 3/2 { a'8 b c } \tuplet 3/2 { c8 a a } a4           r2. \tuplet 3/2 { r4 d,8 } \tuplet 3/2 { f8 e e } r2 \tuplet 3/2 { e8 a b }   \tuplet 3/2 { c8 b a } \tuplet 3/2 { r4 a8 } \tuplet 3/2 { d8 c b } r4    \tuplet 3/2 { r8 a c } \tuplet 3/2 { b8 a g } \tuplet 3/2 { a4 g8 } r4   \tuplet 3/2 { r4 a8 } \tuplet 3/2 { g4 a8 } \tuplet 3/2 { g4 f8 } \tuplet 3/2 { e8 d e( } e4) r2.    r4 \tuplet 3/2 { d8 e d } \tuplet 3/2 { f8 e d } r4  r4 \tuplet 3/2 { c8 d c } \tuplet 3/2 { e8 d c } r4   r4 \tuplet 3/2 { f8 f f } \tuplet 3/2 { r8 f f } \tuplet 3/2 { g8 a4 }    \tuplet 3/2 { r8 g f } \tuplet 3/2 { e8 d e( } e4) r4 r1 r1 r1
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Nevidomá dívka" }
  poet = \markup { "Karel Kryl" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 9)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }

}