\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Pot -- ká -- váš je den -- ně a na stej -- ný scé -- ně, maj na o -- čích ku -- kad -- la snů a tvá -- řej se váž -- ně a mys -- lej to vlaž -- ně, jen s_te -- bou to jde stá -- le hůř. Vy -- na klan -- dr tou -- hou bys vlez. \set stanza = #"R:" Vše -- chny nej -- lep -- ší hol -- ky se vdaj za ú -- pl -- ně ci -- zí " " chla -- py a ne -- maj už po -- cho -- pe -- ní " " pro tvo -- je bez -- moc -- ný tla -- py. Vše -- chny
}

verseII = \lyricmode {
 " " chá -- ze -- jí z_met -- ra, maj těs -- ný -- ho svet -- ra a ne -- mu -- síš há -- dat, že bez a dí -- vaj se vlíd -- ně, jak z_ko -- či -- čí líh -- ně, ty " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " nej -- lep -- ší hol -- ky se vdaj a ty, ja -- ko po bouř -- ce ži -- to, " " jdeš z_prá -- ce do -- mů a víš, a přes -- to to ňák při -- jde lí -- to. " " " " \set stanza = #"2." Jsou
}

melody = \chordmode {
 s4 d2. d d d g g d d d d d d g g d d2 a4:7 \set chordChanges = ##f a2.:7 \set chordChanges = ##t a:7 d a:7 d a:7 d d d d e:m e:m e:m e:m a:7 a:7 a:7 a:7 d a:7 \set chordChanges = ##f a:7 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 \partial 4 a4 \mark \markup { \musicglyph #"scripts.segno" }  \repeat volta 2 { d4 d d d d fis a a a a a a b b b b a g  a2. r2  a,4 d d d d d fis a a a a a a }  \alternative { { g4 g g g fis e fis2. r2 a,4 } { a'4 a a } } g fis e  d2 r4   r4 d e  \repeat volta 2 { fis4 g fis e d e  fis2.  r2 d4  fis g fis e d fis e b r4 r2 fis'4  g a g  fis e fis g2.  r2 g4 e e e g fis e fis d r4_\markup { \tiny { "Fine" } } }  \alternative { { r4 d e } { r2^\markup { \tiny { "D.S. al Fine" } } a,4 } }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Nejlepší holky" }
  poet = \markup { "Míla Fuxa" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Vivo" }
  composer = "(Doprovod: 7)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-4
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Jsou nacpaný v džínách"
         "a ty nevzpomínáš,"
         "pak musel bys"
         "jak medvěd řvát."
         "Ve výkladu prádla"
         "zahlídneš svý sádla"
         "a šanci už nemáš,"
         "jen hlad."
         "Pucuješ brýle"
         "a vstřebáváš chvíle,"
         "kdy mladě ti uši hoří"
         "a tvý vzdušný zámky"
         "maj veliký zámky"
         "a stejně se samy zboří."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
   \hspace #-22
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Jen s panima v městě"
         "ty chodíš jak v těstě"
         "a každej má všude zvědy."
         "Mít půllitr režný,"
         "potom slůvka něžný"
         "tě napadnou naposledy."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
   \hspace #17
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Už máš ty svý mouchy,"
         "chodíš na melouchy"
         "a občas se zapomínáš."
         "A závazky taky,"
         "jsou fuč rychlý vlaky"
         "a pěšky se už nevydáš."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
  }
 }

}