\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Na před -- měs -- tí stá -- val dům, ma -- lý chla -- pec si tam hrá -- val, Dra -- ci to -- tiž vždy -- cky ví to, co je klu -- kům nej -- víc lí -- to, když mu -- sí jít ve -- čer spát.
}

verseII = \lyricmode {
 drak, co vzlé -- tal k_o -- bla -- kům, všech -- na taj -- ná přá -- ní zná -- val.
}

melody = \chordmode {
 f2 c4  f2. bes2:maj c4   d2:m c4  bes2 c4  d2:m c4  bes2 c4  d2:m c4  bes2:maj c4  a2.:4 a2 a8 c8  f2. 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key f \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 \repeat volta 2 { f8 f f f  c' d  c2 r4   a8 a a a g g  f4 d r4 }   f8 f f f e g  d4 d r4  f8 f f f e g  d4 d r4  a'8 a a a g c   a2. \override NoteHead.style = #'slash bes8 bes16 bes bes8 bes bes bes bes4 r2
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Na předměstí stával dům" }
  poet = \markup { "Hudba Victor Jara, text František Novotný" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = \markup { "(Doprovod: "\tiny { \note #"8" #1 \note #"16" #1 \note #"16" #1 \note #"8" #1 \note #"8" #1 \note #"8" #1 \note #"8" #1 }")"}
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }



 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Jako víno dozrává,"
         "jako v mořích vlny hasnou,"
         "vzpomínka mi zůstává"
         "na tu smutnou zemi krásnou."
         "Na rybářské staré sítě,"
         "na draka a malé dítě,"
         "které nemá s kým si hrát."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.5
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Na provázku slunce měl,"
         "oblohou se za ním vznášel,"
         "jako vánek šel kam chtěl,"
         "smutné lampy lidem zhášel."
         "Pohádkovou dýchal vůní,"
         "mluvil řečí horských tůní,"
         "průzračnou, jak dětský smích."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Bílý koník běžel dál"
         "osamělou pustou plání,"
         "na dlani sníh dětství tál,"
         "i když padal bez ustání."
         "Den začíná tichou flétnou"
         "chvíli před tím, nežli vzlétnou"
         "hejna ptáků ve větvích."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.5
    \line { \bold "5."
        \column {
         "Jako první sloka."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
  }
 }
}