\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " \set stanza = #"1." Pod tma -- vo -- čer -- ve -- ný -- mi je -- řa -- bi -- na -- mi za -- hy -- nul mo -- týl me -- zi ka -- ra -- bi -- na -- mi, zá -- stup -- ce pro týl šlá -- pl na bě -- lás -- ka, za -- hy -- nul mo -- týl, ja -- ko na -- še lás -- ka, za -- hy -- nul mo -- týl, ja -- ko na -- še lás -- ka.
}melody = \chordmode {
 s2. s2. s2. e1:m a2:m b:7 b1:7 e:m c2 g d1 a2:m d:7 g2 b:7 e:m a:m a4:m b2:7 e4:m 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 <e b' g'>8 <e b' g'>8 <e b' g'>8 <e b' g'>8 <dis b' fis'>8 <e b' g'>8   <fis b a'>8 <e b' g'>8 <dis b' fis'>8 b8 <dis b' fis'>4 <e b' g'>2.^\markup { \musicglyph #"scripts.ufermata" }  \time 4/4 \repeat volta 2 { r8 b' b b b b a b   c b a g a4 r4   r8 a a a a a g a  b c b a b4 r4   r8 e e e e d4.  d8 c c d d c4.   r8 c c c d c4.   b8 a g c b a r4  r8 e fis g a g4.  fis8 g a g fis4 e^\markup { \musicglyph #"scripts.ufermata" } }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Jeřabiny" }
  poet = \markup { "Karel Kryl" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Rubato" }
  composer = "(Doprovod: ad libitum)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-8
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Na břehu řeky"
         "roste tráva ostřice,"
         "prý přišli včas,"
         "však vtrhli jako vichřice."
         "Nad tichou zemí"
         "vrčí netopýři"
         "a národ němý"
         "tlučou oficíři,"
         "a národ němý"
         "tlučou oficíři."
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #28
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Na nebi měsíc"
         "jako koláč s tvarohem,"
         "koupím si lahev rumu"
         "v krčmě za rohem."
         "Budeš se líbat"
         "v noci s cizím pánem,"
         "já budu zpívat,"
         "zpitý s kapitánem,"
         "já budu zpívat,"
         "zpitý s kapitánem."
        }
    }
   }
  }
 }


}