\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 " " " " " " " " " " " " " " " " \set stanza = #"1." Na se -- ve -- ru chaj -- du měl dře -- vě -- nou, ří -- kal, že je ži -- vot sa -- mý blud, win -- ches -- trov -- ka by -- la je -- ho že -- nou, Jer -- ry vl -- čák, je -- ho věr -- ný druh. Ra -- do -- val se sta -- rý lo -- vec ko -- ží, že se je -- ho ko -- řist stá -- le mno -- ží, a když ve -- čer u kr -- bu se hřál, k_vl -- čá -- ko -- vi tak -- to pro -- mlou -- val: \set stanza = #"R:" Jer -- ry, sta -- rý bra -- chu, jsme tu stá -- le sa -- mi, ni -- kdo ne -- chce sná -- šet kru -- tý o -- sud s_ná -- mi. Až nás ru -- ka tvr -- dá do pro -- pas -- ti sra -- zí, ni -- kdo ne -- za -- plá -- če, že tu ně -- kdo schá -- zí.
}melody = \chordmode {
 a1:m a:m a:m a:m a:m d:m d:m a:m e:7 a:m a:m a:m a:m d:m d:m a:m e:7 a a a e:7 e:7 e:7 a a a e:7 e:7 e:7 a 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelodyA = \relative c'' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 r8 <a c e>8 <a c e>8 s8 r8 <a c e>8 r8 <a c e>8   r8 <a c e>8 <a c e>8 s8 r8 <a c e>8 r8 <a c e>8 \bar "||" e8 e e e e d c b  a a( a2) r4  e'8 e e e e e d e  f2. r4    f8 f f f f e d f  e e( e2) r4  b8 b b b b b c b   a2. r4   e'8 e e e e d c b  a a( a2) r4  e'8 e e e e e d e  f f( f2) r4  f8 f f f f f g f  e4( a c a)  b8 b b b b a gis b  a2. r4 \bar "||"  \key a \major e2 fis  gis8 a gis fis gis a gis e d b( b2) r4   gis'8 fis e gis fis4. e8  gis fis e gis fis( e fis4)  e2. r4   e2 fis  gis8 a gis fis gis a gis e  d b( b2) r4    gis'8 fis e gis fis4 e  gis8 fis e gis b( gis b4)  a2. r4
}

staffMelodyB = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 a4. c8 a4 e  a4. c8 a4 e
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Lovec kožešin" }
  poet = \markup { "Jarka Mottl" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Rubato" }
  composer = "(Doprovod: 4, 6)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff
   <<
    \context Voice = "voiceMelodyA" { \voiceOne \staffMelodyA }
    \context Voice = "voiceMelodyB" { \voiceTwo \staffMelodyB }
   >>
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelodyA" \verseI
   }

  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-8
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Do města nes kůže na výměnu,"
         "dostal za ně zásoby a prach,"
         "zpět do chaty přivedl si ženu,"
         "první kvítek, na který kdy sáh."
         "Šťasten byl ten statný lovec koží,"
         "že se jeho kořist rychle množí,"
         "a když večer u krbu se hřál,"
         "Jerry zalez, jako by se bál."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
         "Jerry, starý brachu, už tu nejsme sami,"
         "žena bude snášet krutý osud s námi."
         "Až nás ruka tvrdá do propasti srazí,"
         "žena si zapláče, že tu někdo schází."
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #28
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Jednou našel chajdu opuštěnou,"
         "odešel mu jeho první květ."
         "Tu, kterou on nazýval svou ženou,"
         "chaos města nevrátí mu zpět."
         "Trpce se jen usmál lovec koží,"
         "zkušenosti životem se množí,"
         "když pak vítr od severu vál,"
         "vlčák Jerry tiše naslouchal."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
         "Jerry, starý brachu, už jsme zase sami,"
         "žena nechce snášet krutý osud s námi."
         "Až nás ruka tvrdá do propasti srazí,"
         "nikdo nezapláče, že tu někdo schází."
        }
    }
   }
  }
 }


}