\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"a)" Ješ -- tě oh -- ník ho -- ří ma -- lič -- ko, však ty se k_nám vrá -- tíš br -- zič -- ko, ma -- lo -- va -- ná, vy -- ší -- va -- ná, v_sed -- le vra -- ných ko -- ní, však ty se k_nám vrá -- tíš, pís -- nič -- ko.
}

verseII = \lyricmode {
 \set stanza = #"b)" Je -- dou k_vám, je -- dou k_vám, Pod -- lu -- žím le -- sem je -- dou k_vám, je -- dou k_vám, je -- dou k_vám, jíz -- dou krá -- lů je -- dou k_vám.
}

verseIII = \lyricmode {
 Je -- dou k_vám, je -- dou k_vám, Pá -- la -- vou le -- sem je -- dou k_vám, je -- dou k_vám, je -- dou k_vám, jíz -- dou krá -- lů je -- dou k_vám. \set stanza = #"c)" Prach se ví -- ří, vla -- je hří -- va, vzhů -- ru dě -- di -- nou prů -- vod zpí -- vá, v_ost -- ru -- hách se slun -- ko zhlí -- ží, bles -- ky za -- ží -- há.
}

melody = \chordmode {
 d2 d8 e4.   d8 a4. d2   d2 d8 e4.    d8 a4. d2  g1 g d2. a4   d2 d8 e4.  d8 a4. d2  a1 d a d a d a d b:m e:m a d2. a4  b1:m e:m a d 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 d8 cis d e a gis4.  fis8 e4 cis8( d2)  d8 cis d e a gis4.  fis8 e4 cis8( d2)  b'8 b b b( b2)  d8 d cis b( b2)  a8 d a g fis4 e^\markup { \musicglyph #"scripts.ufermata" }    d8 cis d e a gis4.    fis8 e4 cis8( d2)
 
 \new Voice = "verse" { \repeat volta 2 { e8^\markup { \tiny { \italic "Vivo" } } e4 e8( e2)  fis8 fis4 fis8( fis2)   r4 e8 e e4 fis8 g  fis8 fis4 fis8 ~ ( fis8 e d4) e8 e4 e8( e2)  fis8 g4 a8( a2) e4 e d e  d8 d4 d8( d2) }  r4 b8 b cis4 b4  r4 e8 e fis4 e   r4 e8 e e d e4  fis4 fis fis e  r4 b8 b cis4 b  r4 e8 e fis4 e  fis4 e d e d2 r2
 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Jízda králů" }
  poet = \markup { "Hudba Petr Ulrych, text Ladislav Kopecký" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Rubato" }
  composer = "(Doprovod: a~ad libitum;b,c~6)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI"   { \lyricsto "voiceMelody" \verseI }
   \context Lyrics = "lyricsI" { \lyricsto "verse" \verseII   }
   \new Lyrics = "repeatlyrics" { \lyricsto "verse" \verseIII   }
  >>
 } \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "b)"
        \column {
         "Jedou k vám, jedou k vám,"
         "révovým lesem jedou k vám."
         "Jedou k vám, jedou k vám,"
         "povídám, že jedou k vám."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "b)"
        \column {
         "Jedou k vám, jedou k vám,"
         "duní zem, tenhle rytmus znám."
         "Jedou k vám, jedou k vám,"
         "povídám, že jedou k vám."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "c)"
        \column {
         "Hořká vůně zralých strání,"
         "písní bylina umřít brání."
         "V dálavách se jízda ztrácí,"
         "nápěv zůstává."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "c)"
        \column {
         "V prachu teskná pentle zbývá,"
         "smutek loučení rosa smývá."
         "Večerní se brodím trávou,"
         "s ozvěnou pak poslouchám."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "b)"
        \column {
         "Poslouchám, poslouchám,"
         "s ozvěnou tiše poslouchám."
         "Poslouchám, poslouchám,"
         "hořkou vůni poslouchám."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "b)"
        \column {
         "Jedou k nám, jedou k nám,"
         "Kruvířem lesem jedou k nám."
         "Jedou k nám, jedou k nám,"
         "jízdou králů jedou k nám."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "b)"
        \column {
         "Jedou k nám, jedou k nám,"
         "duní zem, tenhle rytmus znám."
         "Jedou k nám, jedou k nám,"
         "jízdou králů jedou k nám."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
  }
 }


}