\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Se -- dím na ko -- le -- jích, kte -- ré ni -- kam ne -- ve -- dou, kou -- kám na kop -- re -- ti -- nu, jak mi -- lu -- je se s_le -- be -- dou. Mra -- ky vza -- ly slun -- ce za -- se pod svou o -- chra -- nu,_ó, jen ty ne -- jdeš, hol -- ka zla -- tá, kdy -- pak já tě do -- sta -- nu. \set stanza = #"R:" Z_rá -- je, my vy -- hna -- ní z_rá -- je, kde ne -- ní už mís -- ta, prej ně -- co se chys -- tá, ó, z_rá -- je na -- blýs -- ka -- ných ple -- sů, jdem zpát -- ky do le -- sů za ně -- ja -- ký čas.
}melody = \chordmode {
 a1:m7 d:7 g  c2 g2 a1:m7 d:7 g g a:m7 d:7 g e:m a:m7 d:7 g d:7 g g e:m e:m a:m7 c g d:7 g g e:m e:m a:m7 c g d:7 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 g8 g g g g g4. fis8 fis fis fis r4 e8 fis d1   r1 g8 g g g g g g g fis fis fis fis r4 e8 fis  g1 r1  g8 g g g g g r4  fis8 fis fis fis4. g8 a b2 ~ b8( a b a g1) g8 g g g g g g g  fis fis fis4. fis8 e fis  g2 r2  r1  \bar "||" d2 d4 r4  r4 r8 d d d d4 e2 e4 r4  r4. e8 e e e4  e2 e4 r4  r4. e8 e e e4  e d2.   r8 d( e g a b a4) d,2 d4 r4  r4. d8 d d d4  e4 e2( d4 e) r8 e8 e e e4  e4 e2.  r4. e8 e e e4  d^\markup { \tiny "Fine" } r2. r1
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Jdem zpátky do lesů" }
  poet = \markup { "Pavel Žalman Lohonka" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Vivo" }
  composer = "(Doprovod: 3, 11)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-5
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Vlak nám včera ujel"
         "ze stanice do nebe,"
         "málo jsi se snažil,"
         "málo šel jsi do sebe."
         "Šel jsi vlastní cestou,"
         "a to se dneska nenosí,"
         "i pes, kterej chce přízeň,"
         "napřed svýho pána poprosí."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Už tě vidím z dálky,"
         "jak máváš na mne korunou,"
         "jestli nám to bude stačit,"
         "zatleskáme na druhou."
         "Zabalíme všecky, co si"
         "dávaj rande za branou,"
         "v ráji není místa,"
         "možná v pekle"
         "se nás zastanou."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
  }
 }


}