\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Hrál mla -- dý ci -- kán pod zám -- kem tak do -- jem -- ně a něž -- ně, až při -- běh lo -- kaj s_co -- pán -- kem a zval ho k_pa -- ní kněž -- ně, až kněž -- ně. " " " " " " " " " " " " " " \set stanza = #"2." Má kněž -- na řek -- la, "\"Ať" jde blíž, on hra -- je krá -- sné pís -- "ně.\"" Ty pís -- ně, kte -- ré vy -- lou -- díš, za -- že -- nou je -- jí tís -- ně, ty tís -- ně.
}melody = \chordmode {
 s4 e2. b:7 e e e b:7 e e a a a:m6 a:m6 e b:7 e e  \set chordChanges = ##f e2 \set chordChanges = ##t e e e e b:7 e e e b:7 e e a a a:m6 a:m6 e b:7 e e \set chordChanges = ##f e 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key e \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 \partial 4  b4  e e2 fis4 fis2  r4 gis gis  e r4 b  r4 e e  fis2 fis4 gis4 gis2  r2 a4  \repeat volta 2 { r4 b a  gis fis2  b4 a2  gis2 fis4  e2 e4  fis fis2 }  \alternative { { gis4 gis2 r2 a4 } { \time 2/4 e4 e^\markup { \tiny "Fine" } } } gis'4^\markup { \teeny \italic "Alla marcia" } \mark \markup { \musicglyph #"scripts.segno" } fis  e \tuplet 3/2 { e8 e e }  e4    b, e e fis fis gis gis  e r8 b  e4 e fis fis gis gis  r4 a \repeat volta 2 { b4 a gis fis b a gis r8 fis e4 e fis fis } \alternative { { gis gis r4 a } { e^\markup { \translate #'(-1.2 . 0.2) \tiny "D.S. al Fine" } e } }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Hrál mladý cikán pod zámkem" }
  poet = \markup { }
  meter = \markup { \tiny \italic "Valčík" }
  composer = "(Doprovod: 1, 2)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 } \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "A tak tam hrál,"
         "až po kvasu."
         "jsouc celá uzardělá,"
         "[: Jej hladíc"
         "rukou po vlasu,"
         "s ním milovat"
         "se chtěla. :]"
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Však cikán vstal"
         "a tiše prál:"
         "\"To nejde,"
         "vzácná paní."
         "[: Můj otec zde"
         "též hrávával"
         "a prožil"
         "milování.\" :]"
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "5."
        \column {
         \italic \tiny { "Valčík ala 1. sloka" }
         "\"To s vaší matkou"
         "bylo snad, ba je"
         "to zcela jisté."
         "[: Já sestře své"
         "dnes přišel hrát"
         "z bratrské lásky"
         "čisté.\" :]"
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
  }
 }
}