\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Děv -- čát -- ko vím, že dnes je lou -- če -- ním, do rá -- je krás už sou -- mrak pa -- dá. Zkla -- mán a sám v_o -- sa -- dy klín se vrá -- tím, dám v_za -- pom -- ně -- ní sně -- ní ve -- če -- rům stří -- br -- ným. \set stanza = #"R:" Až ztich -- nou bí -- lé ská -- ly nad vel -- kou pe -- ře -- jí, den zhas -- ne tmou. Tam, kde jsme spo -- lu stá -- li, tam srd -- ce za -- le -- tí se vzpo -- mín -- kou. Snad pro sny spá -- le -- né o -- či se za -- ro -- sí, o štěs -- tí vzdá -- le -- né si za -- pro -- sí. Až ztich -- nou bí -- lé ská -- ly, ty bu -- deš něk -- de v_dá -- li, už dáv -- no spát.
}melody = \chordmode {
 g1:m g2:m c:m  g1:m g:m d:7 d:7 g:m g:m g:m g:m c:m c:m g:m d d2 d:7 g1   g g2 dis:7 g1 g d:7 d:7 g g g  g2 dis:7 g1 g d:7 d:7 g g c c c g g a:7 a:7 d:7 d:7 g2 dis:7 g1 g d:7 d:7 g2 c g1 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key bes \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 d8 es4 d8 bes'2( bes8) a bes a es4. g8  d1( d2) r2  c8 d4 c8 a'2( a4) c bes a bes g2.( g2) r2  d8 g4 bes8 d2( d8) g, a bes a4. g8 es'2 a,2( a4) g f es  g d2. d'4 a2. r8 d,8 cis d a'4. fis8 g1 \key g \major r4 d cis d b'2 ais b b  r4 b d c b8 bes a2.  r4 e d e  g1 r1 r4 d cis d  b'2 ais b b  r4 b d c b8 bes a2.  r4 d b a g1 r1  r4 c c c  c4. d8 c2( c4) c d c  b8 c b2.  r4 b a g  a4. b8 a2( a4) e b' bes a1  r4 d, cis d  b'2 ais b b r8 b ais b d4 c  b2 a r4 d b a  g1( g2) r2
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Až ztichnou bílé skály" }
  poet = \markup { "František Korda, Jan Korda" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Tango" }
  composer = "(Doprovod: 12)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }

 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-30
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Nesmíme znát,"
         "co život nám chtěl dát,"
         "nesmíme mít,"
         "co duše pojí."
         "Snad zůstanou nám"
         "v srdci místa bílá,"
         "ta duši chudou budou"
         "v osadě stále hřát."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
  }
 }

}