\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Chci slun -- cem být a ne pla -- ne -- tou, až se k_nám prá -- vo vrá -- tí. Chci se -- třást bá -- zeň sta -- le -- tou, až se k_nám prá -- vo vrá -- tí. \set stanza = #"R:" Já če -- kám dál, já če -- kám dál, já če -- kám dál, až se k_nám prá -- vo vrá -- tí, vrá -- tí, vrá -- tí.
}melody = \chordmode {
 s8 e1:m e:m b:7 e:m e:m e:m b:7 e:m e:m e:m e2:m d g1 c b:7 b:7 e2 a4:m b:7 e1:m 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \partial 8  b8 e4 b b a8 g( g4) a8 b g( e4.) b8 b b4 dis4 dis e e2 r8 b'8  e4 b a g( g) a8 b g( e4.)  b8 b b4 dis dis e e2. \repeat volta 2 { e2 e8 d4.  b1 g'2 g8 a4. b1 e,2 e8 d4.  b1  b8 b b4 dis4 dis }  \alternative { { e4 e <e a c>4 <dis fis b>4 } { e4 e2 r8 s8 } }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "trampská, folk, country"
  title = \markup \center-column { "Až se k nám právo vrátí" }
  subtitle = "Little more faith in Jesus"
  poet = \markup { "Spirituál, Dušan Vančura" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 11)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-6
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Kam chci, tam půjdu,"
         "co chci, budu jíst,"
         "až se k nám právo vrátí."
         "Už nechci kývat,"
         "chci svůj názor mít,"
         "až se k nám právo vrátí."
         "Já chci svůj život"
         "jako člověk žít,"
         "až se k nám právo vrátí."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Chci klidně chodit spát"
         "a beze strachu vstávat,"
         "až se k nám právo vrátí."
         "Své děti"
         "po svém vychovávat,"
         "až se k nám právo vrátí."
         "Už se těším,"
         "až se narovnám,"
         "až se k nám právo vrátí."
         "Své věci rozhodnu si sám,"
         "až se k nám právo vrátí."
         \vspace #0.5
         \bold "R"     
        }
    }
   }
  }
 }


}