\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ho -- ši, ho -- nem vzhů -- ru, pů -- jdem na ko -- le -- du, spěš -- ně vstá -- vej -- te. In -- stru -- men -- ty ta -- ké vem -- te, ja -- ké kdo má -- te, dob -- ře na -- šte -- muj -- te, pi -- á -- no i for -- te, tuš mu za -- hraj -- te.
}

verseII = \lyricmode {
 Na -- ro -- ze -- ní Pá -- ně o -- sla -- vo -- vat bu -- dem, jen se chys -- tej -- te.
}

melody = \chordmode {
 d2 d a:7 a:7 d4 a:7 d2 d a:7 d a:7 d d a:7 a:7 d4 a:7 d2 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 \repeat volta 2 { d4 d d8 <fis a>8 <d fis> d  e4 e  e8 <g b>8 <fis a> <e g> <d fis> <d fis> <b e> <cis e>  d4 r4 } \repeat volta 2 { <fis a>8 <d fis> <fis a>4  <e g>8 <cis e> <e g>4  <d fis>8 <d fis> <fis a> <d fis>  <d fis> <cis e> <cis e>4 }   d4 d  d8 <fis a>8 <d fis> d  e4 e e8 <g b> <fis a> <e g>  <d fis> <d fis> <b e> <cis e>  d4 r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "koleda"
  title = \markup \center-column { "Ze Sklenařic" }
  poet = \markup { "Ze sbírky Krkonošské koledy, Josef Horák" }
  arranger = \markup { \tiny "hlas vrchní" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 1)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-4
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Děvčata, vy zpívat"
         "budete pomáhat"
         "libými hlasy,"
         "ať se množí sláva"
         "vždycky neskonalá"
         "po všecky časy."
         "[: Gloria, gloria,"
         "in excelsis Deo. :]"
         "A na zemi pokoj"
         "lidem dobré vůle,"
         "budiž popřáno."
        }
    }
   }
   \hspace #-23
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Vám též, hospodáři,"
         "přejem, ať se daří"
         "všecko, co máte"
         "v domě i na poli,"
         "v stodole, kdekoli,"
         "čím vy vládnete."
         "[: Požehnání Boží"
         "ať přijde"
         "na vše zboží. :]"
         "By nám Ježíšek dal,"
         "hojnost všeho popřál"
         "z milosti Boží."
        }
    }
   }
   \hspace #25
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Kdo nám dá koledu,"
         "jako by dal Bohu,"
         "jemu samému,"
         "neb to sám oznámil,"
         "v písmě svatém zjevil,"
         "věříme tomu."
         "[: Za to nám radost dá,"
         "jež nepomine nikdá. :]"
         "Ale až na věky trvat"
         "bude vždycky"
         "vaše náhrada."
        }
    }
   }
  }
 }

}