\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Čas vá -- noč -- ní trá -- ví -- vám v_Ďá -- bli -- cích s_mou zná -- mou v_sou -- kro -- mí, svůj bej -- vák má. Já tý -- den s_ní sdí -- lím stůl svá -- teč -- ní, vá -- noč -- ních ná -- vy -- ků má zná -- má dbá. Že v_ú -- tul -- ném dou -- pát -- ku v_pří -- ze -- mí zá -- vaz -- ný slib jí dám, já hrů -- zu mám. Čas vá -- noč -- ní má zrád -- ná ú -- ska -- lí, kéž dál je má zná -- má jen zná -- má má.
}melody = \chordmode {
 f4 f1 f g:m g:m c:7 c:7 f c:7 f f g:m g:m c:7 c:7 f f d:m d:m a:m a:m bes bes c:7 c:7 f f g:m g:m c:7 c:7 f f 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key f \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \partial 4 c4  g'4. f8 f2( f4)  e4 d a bes4. a'8 a2( a4) a4 d4. f,8  f4. e8 e2( e4) e4 d g c,1( c4) r2 c4 g'4. f8 f2( f4) e4 d a bes4. a'8 a2( a4) a4 d4. f,8  f4. e8 e2( e4) e4 d g  c,1( c4) r2 c4  d4. e8 f2( f4) d e f  e4. f8 g2( g4) e4 f g  f4. g8 a2( a4) d d d, c1( c4) r2 c4  g'4. f8 f2( f4) e4 d a  bes4. a'8 a2( a4) a4 d4.  f,8 f4. e8 e2( e4) e d e  f1( f4) r2.
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "koleda"
  title = \markup \center-column { "Vánoce v Ďáblicích" }
  poet = \markup { "Hudba Petr Zábranský, text Ivan Mládek" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 1, 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }

}