\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ve -- se -- lé vá -- noč -- ní ho -- dy, zpí -- vej -- te, dít -- ky, ko -- le -- dy. O tom, co se vskut -- ku sta -- lo, že se li -- dem na -- ro -- di -- lo dě -- ťát -- ko.
}melody = \chordmode {
 d2:m a4:m f c d:m a2 d:m a4:m f c d:m a2 f4 c d:m a f c d:m a d:m a:7 d2:m 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key f \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 f4 f8 f  e4 a g f e2  f4 f8 f  e4 a g f e2  a8 a g g f f e e a a g g f f e e f4 e d2
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "koleda"
  title = \markup \center-column { "Veselé vánoční hody" }
  poet = \markup { "Česká barokní" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 1)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 } \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Jehož Panenka počala,"
         "v zimě v chlévě porodila,"
         "položila do jesliček,"
         "obvinula do plenčiček,"
         "děťátko."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Vůl a oslíček tu stáli"
         "a na pána jsou dýchali,"
         "zahřívali nemluvňátko,"
         "roztomilé pacholátko,"
         "děťátko."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Potmě ležíš, nemáš svíčky,"
         "na nebi svítiť hvězdičky,"
         "ty, jenž všechněm oděv dáváš,"
         "sám jsi nahý a nic nemáš,"
         "děťátko."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "5."
        \column {
         "Chudí duchem pastuškové"
         "vydali se v chvály nové."
         "Vítej nám, anjelský králi,"
         "tebeť jsme zdávna žádali,"
         "děťátko."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
  }
 }


}