\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 " " " " " " \set stanza = #"1." Chtěl jsem píct ko -- lá -- če, ne -- by -- lo pe -- něz, tak -- že jsem sot -- va na ty kvas -- ni -- ce sved. Vy -- vě -- řit si mou -- ku, cu -- kr a mák ta -- ky a ji -- né vě -- ci.
}

melody = \chordmode {
 s2. c c f c c c f c c g:7 c g:7 c4 a:m d:m g2.:7 c
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 g4 a b c c c <e c'> <e c'> <e c'>  <f a> <a c> <f a> <e g>2 <c e>4 c c c
 <e c'> <e c'> <e c'>  <f a> <a c> <f a> <e g>2 <c e>4 <c e> <c e> <c e> <e g> <d f> <b d>
 <c e> <c e> <c e> <e g> <d f> <b d> <e c'> <c e> <d f> <b g'>2. c2.
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "koleda"
  title = \markup \center-column { "Chtěl jsem píct koláče" }
  poet = \markup { "Podkrkonošská od Bozkova" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Valčík" }
  composer = "(Doprovod: 8)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 } \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   \teeny {
    \hspace #5
    \column {
     \line { \bold "2."
         \column {
          "Nejhůře mně bylo o ty kvasnice,"
          "třikrát jsem pro ně byl, ba"
          "ještě více. Sládek vždycky"
          "mroukal, kvasnic mi nenechal,"
          "a to bylo zle."
         }
     }
     \combine \null \vspace #0.1
     \line { \bold "3."
         \column {
          "Když jsem přišel domů, žena"
          "proti mně, nesu-li kvasnice,"
          "hned se ptala mě. Já jí"
          "odpověděl, že jich sládek"
          "neměl, a tu bylo zle."
         }
     }
     \combine \null \vspace #0.1
     \line { \bold "4."
         \column {
          "Popadla přeslici, za mnou"
          "se hnala, velký kus od domu"
          "pořád mlátila. Ty nešťastný"
          "osle, kdo tebe kam pošle,"
          "nic nevyřídíš."

         }
     }
    }
    \hspace #5
    \column {
     \line { \bold "5."
         \column {
          "Já popadnu putnu, běžím"
          "ku Praze, tam jsem kvasnic"
          "dostal, pospíchám zase."
          "Než nastoje věřte,"
          "zmrzly mně na cestě,"
          "co žena řekne?"
         }
     }
     \combine \null \vspace #0.1
     \line { \bold "6."
         \column {
          "Když jsem přišel domů, již"
          "byl Štědrý den, jen ty,"
          "má ženuško, mouku z pece"
          "vem. Kvasnice již máme,"
          "hned to zaděláme, neb"
          "již čas máme."
         }
     }
     \combine \null \vspace #0.1
     \line { \bold "7."
         \column {
          "Byli jsme hotovi za malou"
          "chvíli, najednou do pece"
          "jsme to vsadili. Jak"
          "první vytáhla, hned ho"
          "rozlomila, on byl sražený."
         }
     }
    }
    \hspace #0.1
    \column {
     \line { \bold "8."
         \column {
          "Žena s velkou zlostí"
          "u pece stála, vlasy"
          "z hlavy dřela a mne"
          "mluvila. Ty nešťastný"
          "osle, kdo tebe kam"
          "pošle, nic nevyřídíš."
         }
     }
     \combine \null \vspace #0.1
     \line { \bold "9."
         \column {
          "Popadla lopatu, za"
          "mnou se hnala, velký"
          "kus od domu pořád mě"
          "tloukla. Tu mne"
          "porazila, lopatou mě"
          "bila, nic do tě není."
         }
     }
     \combine \null \vspace #0.1
     \line { \bold "10."
         \column {
          "A já od té doby doma"
          "jsem nebyl, jsou-li"
          "koláče v peci, to já"
          "nevím. Koledovat musím,"
          "o kus chleba prosím,"
          "těžce se živím."
         }
     }
     \combine \null \vspace #0.1
     \line { \bold "11."
         \column {
          "Ale já vás žádám"
          "koledy dejte, jaké já"
          "hody mám, to si"
          "nepřejte. Nerozlobte"
          "ženy, neb velkou"
          "zlost mají, si pozor"
          "dejte."
         }
     }
    }
    \hspace #0.1
   }
  }
 } 

}