\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Brat -- ři, já jsem sly -- šel z_ne -- be hlas, Na -- ro -- dil se z_čis -- té Pan -- ny v_Bet -- lé -- mě, le -- ží v_plen -- kách ob -- vi -- nu -- tý na se -- ně.
 \set stanza = #"R:" Všec -- ko pta -- ctvo zpí -- vá, až se svět roz -- lí -- há. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, jou, jak ne -- beš -- tí an -- dě -- lo -- vé zpí -- va -- jou.
}

verseII = \lyricmode {
 že se nám na -- ro -- dil Me -- si -- áš.
}

melody = \chordmode {
 f2 f c:7 f c:7 f bes c:7 f4 c:7 f d:m g:m c:7 f2 f f f f f f f4 c:7 f2 f a4:m d:m g:m c:7 f2
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key f \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 \repeat volta 2 { f4^\markup { \translate #'(-6.55 . 0.2) \teeny \bold "Solo" } f8 c  f4 a8 c  c( bes) g( e)  f4 r4 }
 bes8 a g g  f f a a c4 bes8( a) g4 r4 a8 c g bes a c a f
 g( bes) g( e) f4 r4 \bar "||"
 f4^\markup { \translate #'(-6.55 . 0.2) \teeny \bold "Sbor" } f8 c f4 a8 c f,4 f8 c  f4 a8 c  a8. g16 a8 c a8. g16 a8 c a a g g f4 r4
 f8. c'16 c8 c c8. a16 f8 f g8( bes) g( e)  f4 r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "koleda"
  title = \markup \center-column { "Bratři, já jsem slyšel z nebe hlas"}
  poet = \markup { "Česká z Benecka" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Živě" }
  composer = "(Doprovod: 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-8
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Copak my mu, bratři, vezmeme,"
         "až my do Betléma půjdeme?"
         "Já mu vezmu to strakaté telátko."
         "A já mu dám to rohaté kůzlátko."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #31
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Polez, Janku, z boudy s citerou,"
         "poslyš, jak žežulky kukajou."
         "Já od Kuby svoje dudky hned vezmu."
         "Já za vámi s houslema hned poběhnu."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
  }
 }


}