\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 V_Za -- ra -- zi -- cách kraj -- ní dům. V_Za -- ra -- zi -- cách kraj -- ní dům. Měl sem já tam ga -- lá -- neč -- ku, Bo -- že -- můj, Bo -- že -- můj.
}

melody = \chordmode {
 d1 a2:7 a1.:7 d2. d8 g d4 g d2 \set chordChanges = ##f d4 a:7 d2
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 6/4
 <fis a>8 <fis a> <fis a> <fis a> <fis a> <fis a> <d fis>4( <cis e>2\fermata)
 \repeat volta 2 { <e g>8 <d fis> <e g> <d fis> <e g> <d fis> <cis e>2.\fermata
          \time 4/4 d8 <cis e> <d fis> <e g> <fis a> <fis a> <fis a> <g b>\fermata }
 \alternative { { <fis a>4 <g b> <fis a>8( <d fis> <d fis>4\fermata) } { <fis a>4 <e g> <d fis>\fermata r4 } }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "V Zarazicách krajní dům" }
  poet = \markup { "Slovácká z Dolňácka" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Volně a táhle " \note #"4" #1 = 54 }
  composer = "(Doprovod: ad libitum)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \hspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-7
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Dyby ně ju sceli dat."
         "[: Dyby ně ju sceli dat"
         "věděl bych ju,"
         "ach můj Bože, milovat. :]"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Ve dně bych ju šanoval."
         "[: Ve dně bych ju"
         "šanoval, ale v noci"
         "ach můj Bože, miloval. :]"
        }
    }
   }
  }
 }


}