\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ty fa -- leš -- ná fra -- jár -- ko, ty fa -- leš -- ná fra -- jár -- ko. Cos mi vče -- ra ve -- čer, cos mi vče -- ra ve -- čer, cos mi da -- la za pír -- ko.
}

melody = \chordmode {
 g2 g g g g g c c d d d d:7 g g g e:m a:m d:7 g
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 <b d>4. <a c>8  <g b>4 <b d> <d b'> <c a'> <b g'>2  <d b'>4. <b g'>8 <c a'>4 <d b'> <e c'> <c e> <c e>2
 \repeat volta 2 { <d fis>2 <d fis> <d fis>4 <e g> <d fis> <c e> <b d>2 <b g'>  <d b'>4 <fis d'> <e c'> <d b'>
          <e c'>8 <e c'> <e c'> <d b'>  <c a'>4 <d b'> <b g'> r4 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Ty falešná frajárko" }
  poet = \markup { "Blahoslav Smišovský" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Svižně" }
  opus = \markup { \tiny "hlas vrchní" }
  arranger = "1992 Praha"
  composer = "(Doprovod: 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-9
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "[: Nech si také pírečko. :]"
         "[: [: Když mám"
         "nadevšecko. :] :]"
         "Když mám radši vínečko. :]"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "[: Nebudeme vodu pít. :]"
         "[: Ale dobré vínko,"
         "moja Kateřinko,"
         "budeme si dobře žít. :]"
        }
    }
   }
  }
 }


}