\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 To tře -- boň -- ský dou -- bí je ši -- ro -- ký dlou -- hý. Tam se mi pro -- chá -- zí, tam se mi pro -- chá -- zí mo -- je po -- tě -- še -- ní, mo -- je po -- tě -- še -- ní.
}

melody = \chordmode {
 d2 a:7 d fis:m e:m a:7 d b:7 e:m a:7 d d4 fis:m g2 a:7 d
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 fis4 e8( d) cis8 d e4  d r4
 a' a e8 fis g( fis) e4 r4
 fis4 a b8 a g fis g4 b  a8 g fis e d4 cis8( b) a d fis a  b4 b8( a) g fis e4 d r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "To třeboňský doubí" }
  poet = \markup { "Česká z Trocnova" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Volně" }
  composer = "(Doprovod: ad libitum)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-9
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Prostřed toho doubí"
         "je úzká lávčička."
         "[: Na ní sedávala. :]"
         "[: Moje holubička. :]"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Už jsou z té lávčičky"
         "jen dvě polovičky."
         "Kam se odebraly"
         "a kam uletěly?"
         "[: Ty dvě holubičky. :]"
        }
    }
   }
  }
 }


}