\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ta -- ké sa mi die -- vča pá -- či, čo má čip -- ky na ru -- bá -- ši. Su -- kien -- ky si ho -- re vy -- ka -- su -- je, bie -- le nôž -- ky u -- ka -- zu -- je.
}

melody = \chordmode {
 g2 g c4 g d g a2:7 d d:7 
 g g d e:m a:7 a:7 d4 a:m d2:7 g g

}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 \repeat volta 2 { g8 d g a  b4 d c b  a8 a b g fis e( e4) d2 d2 }
 \break
 \repeat volta 2 { g2 d d' b a8 b a g fis e( e4)  d8 d a' c  b a( a4) g2 g4 r4 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Také sa mi dievča páči" }
  poet = \markup { "Slovenská" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Živě" }
  composer = "(Doprovod: 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-28
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Vyšla na pec a ja za ňu,"
         "spadla z pece a ja na ňu."
         "Sukienky si hore vykasala,"
         "biele nôžky ukázala."
        }
    }
   }
  }
 }

}