\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ši -- ro -- ký, hlu -- bo -- ký, ty vl -- tav -- ský tů -- ně. Měl jsem já pa -- nen -- ku, měl jsem já pa -- nen -- ku, teď mi srd -- ce stů -- ně.
}

melody = \chordmode {
 d2. g4 a2:7 d2. d g4 a2:7 d2. d g d4 g d a:7 d2  d4 b4:m  e:m a2:7 d2.
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelodyA = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 d4 fis fis g e2 d s4  fis4 a a b g2  fis s4
 \repeat volta 2 { a4 d cis cis b b a b a g fis fis d fis fis g e2 d  s4 }
}

staffMelodyB = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 d4 d d8( cis)  b4 cis( a)  d2 r4  d4 fis fis8( d) g4 e( cis)  d2 r4
 \repeat volta 2 { fis4 fis a  a8( fis) g4 g fis g8( e) fis( d) e( cis) d4 d d d d8( cis) b4 cis( a) d2 r4 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Široký, hluboký" }
  poet = \markup { "Česká z Kouřimska" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Mírně" }
  composer = "(Doprovod: 2)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff
   <<
    \new Voice = "voiceMelodyA" { \voiceOne \staffMelodyA }
    \new Voice = "voiceMelodyB" { \voiceTwo \staffMelodyB }
   >>
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelodyB" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-5
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Měl jsem já panenku,"
         "měl jsem ji dvě léta."
         "[: Teď mi ji odvedli. :]"
         "Po lásce je veta."
        }
    }
   }
   \hspace #-33
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Co jsem se nachodil,"
         "co našlapal bláta."
         "[: Proč jsem tě nedostal. :]"
         "Má panenko zlatá."
        }
    }
   }
   \hspace #24
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Co jsem se nachodil,"
         "našlapal kamení."
         "[: Proč jsem tě nedostal. :]"
         "Moje potěšení."
        }
    }
   }
  }
 }

}