\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Slo -- ven -- ské ma -- mič -- ky, pek -- ných sy -- nov má -- te. Vy -- cho -- va -- li ste ich, na voj -- nu ich dá -- te. te.
}

melody = \chordmode {
 d2 d d d a:7 a:7 g g a:7 a:7 d \set chordChanges = ##f d
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 \repeat volta 2 { d8 d( d) <d fis> <fis a>4 <fis a>  <fis a>2  <d fis>8 <d fis> ~ <d fis> <fis a>  <e g>4 <d fis> <cis e> r4 }
 \repeat volta 2 { <g' b>8 <g b> ~ <g b> <a cis>  <b d> <a cis> <g b>4  <fis a>8 <a cis> ~ <a cis> <g b> <fis a>4 <e g> }
 \alternative { { <fis a>4 r4 } { <d fis>4 r4 } }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Slovenské mamičky" }
  poet = \markup { "Slovenská" }
  arranger = \markup { \tiny "hlas vrchní" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Živě" }
  composer = "(Doprovod: 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 } \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   \hspace #1
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "[: Vychovali ste ich,"
         "ako to vtáčatko. :]"
         "[: Za nimi zaplače"
         "nejedno dievčatko. :]"
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "3."
        \column {
         "[: Nejedno dievčatko"
         "rúčky zalamuje. :]"
         "[: Škoda ťa, preškoda,"
         "na tej vojne bude. :]"
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "[: Škoda ťa, preškoda,"
         "tej krvi červenej. :]"
         "[: Ktorá sa vyleje"
         "na lúčke zelenej. :]"
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "5."
        \column {
         "[: Na lúčke zelenej,"
         "v zelenom hájičku. :]"
         "[: Škoda ťa, preškoda,"
         "švárny šuhajíčku. :]"
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
  }
 }


}